fjärrproceduranrop

(remote procedure call, rpc) metod för ett program som körs på en dator att begära en tjänst från ett program som körs på en annan dator. Be­teck­ningen syftar både på själva anropet och på det system som gör funk­tionen möjlig. Ett fjärr­proce­dur­anrop är ett slags klientserver-funk­tion där det an­rop­ande pro­gram­met är klienten och det anropade programmet är servern. – Program­me­rings­mässigt skiljer sig fjärr­pro­ce­dur­anrop inte från vanliga pro­ce­dur­anrop eller anrop till sub­rutiner. Men i stället för koden till den rutin (procedur) som anropas får pro­grammet en så kallad stubb som sköter kom­mu­ni­ka­tionen med det andra pro­gram­met.