informationslager

(data warehouse)databas som inne­håller aktuella data från ett företags verk­sam­het, och som är utformad för avan­ce­rad analys, men som är åtskilt från det it‑system som före­taget använder i verksamheten. – Enkelt uttryckt är det en databas som är anpassad för snabb läsning, men som inte behöver klara ändringar och strykningar, eftersom den bara används för analys av sådant som redan har hänt. Informations­lager används för försäljningsanalys, informationsutvinning och beslutsstöd. Bygger på att färska data regelbundet överförs från det vanliga it‑systemet, som sedan inte belastas av tunga sökningar. I ett informationslager formateras datamängd­erna också om, så att de blir anpassade till analytikernas sökningar. – Jämför med data mart (”datatorg”) och data lake. – Läs också om OLAP.

[databaser] [ändrad 20 juni 2020]