informationslager

(data warehouse)databas som inne­håller aktuella data från ett företags verk­sam­het, och som är utformad för avan­ce­rad analys, men som är åtskilt från det it‑system som före­taget använder i verk­sam­heten. – En­kelt uttryckt är det en databas som är anpassad för snabb läsning, men som inte behöver klara ändringar och stryk­ningar, eftersom den bara används för analys av sådant som redan har hänt. In­for­ma­tions­lager används för försäljningsanalys, in­for­ma­tions­utvin­ning och besluts­stöd. Bygger på att färska data regel­bundet överförs från det vanliga it‑systemet, som sedan inte belastas av tunga sökningar. I ett in­for­ma­tions­lager for­ma­teras datamängd­erna också om, så att de blir an­pas­sade till ana­ly­ti­ker­nas sökningar. – Jäm­för med data mart (”data­torg”). – Läs också om OLAP.

[databaser] [ändrad 13 april 2018]