it asset management

it-resursförvaltning – kostnadsstyrning för it-utrust­ning och datorprogram: förvaltning av hård­vara och mjuk­vara på lön­sammaste sätt under deras livstid. Det förutsätter att man håller reda på alla it-rela­te­rade till­gångar från anskaffning tills de skrotas eller säljs. Omfattar också alla anknutna kostnader som utbildning, konsult­kostnader, program­licenser, uppgraderingar, garantier, reparationer, under­håll och support samt kostnader för att byta ut och göra sig av med ut­rust­ning. Målet är att minska kost­naderna för hård- och mjuk­vara, undvika svinn, onödiga dubbleringar och under­utnytt­jande samt att utnyttja resurserna på bästa sätt under hela deras livs­cykel.

[företag och ekonomi] [it-system] [underhåll] [ändrad 9 december 2019]