Lag om elektronisk kommunikation

svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och telenät. – Lagen om elektronisk kommunikation reglerar alltså radio, tv, mobiltelefoni, fast telefoni och datakommunikation. Den ersatte de två tidigare lagarna Radiolagen och Telelagen. – Lagens namn förkortas LEK. Lag­texten finns här. – Lagen hör ihop med en förordning, Förordning om elektronisk kommu­nikation, som reglerar Post- och telestyrelsens (PTS) arbete. Lagen inne­höll fram till 2012 bestämmelser som gav polisen rätt att begära avlyss­ning eller övervakning av elektroniska kommunikationer vid brottsutredning. Från 2012 ingår regler om hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation i stället i Rättegångsbalken. – Se hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. – Tillägg och ändringar av lagen som gäller från den 15 maj 2019 finns på denna länk.

[elektronisk kommunikation] [juridiska lagar] [ändrad 31 december 2019]