logik

  1. – konsten att dra säkra slutsatser. – Logik behandlar sambandet mellan påståenden och argument som är sanna, falska eller osäkra. Inom datorvetenskap är det främst formell logik som är viktig. Formell logik är logik som kan uttryckas med logiska symboler, och som kan ses som ett slags matematik (se boolesksanningsvärde och sanningvärdestabell). I formell logik utgår man enbart från påståenden som kan uttryckas som logiska formler, och tar inte hänsyn till yttre omständigheter – jämför med inferens. Att man behärskar formell logik är en förut­sättning för att man ska kunna programmera: datorer vet ju bara det som man talar om för dem;
  2. kretsar, instruktioner och regler som är tillämpad logik. – Affärslogik är till exempel de regler som är inbyggda i ett affärssystem, och som delvis automatiserar affärsprocesserna. – Läs också om logisk.

[logik] [ändrad 8 februari 2021]