olaga identitetsanvändning

användning av en annan persons identitets­upp­gifter på ett sätt som medför skada eller olägen­het för den drabbade. – Detta är förbjudet i svensk lag sedan den 1 juli 2016. – Den statliga Egendomsskyddsutredningen före­slog 2013 att det skulle kriminaliseras (SOU 2013:85), se denna länk, där det kallas för identitetsintrång. Regeringen lade sedan fram ett förslag till Lagrådet (lagradet.se) i februari 2016, då med benämningen olaga identitetsanvändning. Förslaget röstades igenom i riksdagen och blev lag den 1 juli 2016, se denna länk, (kapitel 4, paragraf 6b). – Brottsliga handlingar som görs med stulen identitet var givetvis brottsliga redan tidigare, men nu är alltså identitetsintrånget som sådant också ett brott. Det kallas också för id‑stöld, id‑kapning, identitets­stöld och identitetskapning, på engelska: identity theft, identity fraud eller identity usurpation. Lagen gäller däremot inte när en person skaffar sig flera identiteter som inte är stulna, utan knutna till hennes egen fysiska person. – Förslaget i Egendomsskyddsutredningen blev kritiserat för att det bara tog upp bedrägerier, men inte när identitetsintrång används för nätmobb­ning, förföljel­ser och andra trakasserier. I regering­ens förslag till Lagrådet räknades därför olaga identitetsanvändning som en form av olaga förföljelse. – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett test för risken att råka ut för id‑kapning på idkapning.msb.se. – Se också impostering och läs om Samverkan mot id‑intrång (SMID).

– Amerikanska Identity theft resource center (länk) skiljer mellan fem typer av identitetsstöld:

  1. Criminal identity theft – det att någon som grips för ett brott upp­ger någon annans identitet;
  2. – Financial identity theft – identitets­intrång i syfte att komma över pengar eller varor;
  3. – Identity cloning – det att man tar över någon annans identitet och lever som den personen i det dagliga livet;
  4. – Medical identity theft – användande av någon annans identitet för att få till­gång till sjuk­vård, läkemedel eller falska läkarintyg;
  5. – Child identity theft – an­vändande av ett barns identitetsuppgifter i bedrägligt syfte.

[identifiering] [it-relaterad brottslighet] [lagar] [personlig integritet] [ändrad 21 november 2018]

Dagens ord: 2019-02-15