onion routing

lökskalsadressering – metod att dölja avsändare och mot­tagare när med­delanden skickas genom inter­net. Metoden används i nätverket Tor. – Lök­skals­adressering kan jäm­föras med att lägga ett brev i kuvert inuti andra kuvert, som skalen på en lök. Det yttersta kuvertet är adresserat till en person, som öppnar det och hittar ett nytt kuvert, adresserat till en annan person. Hon skickar kuvertet till den personen, som öppnar det och hittar ännu ett kuvert, adresserat till en tredje person… Detta fortsätter tills kedjan av brev når den egent­liga och slut­liga mottagaren, som öppnar det sista, innersta kuvertet och i det hittar ett brev. Mellan­leden i kommu­nika­tions­kedjan kan alltså bara läsa adressen till närmast följande led på vägen, men de kan inte se vem som är av­sändare eller slutlig mot­tagare. De kan inte heller läsa med­delandet. – Me­toden används i digital form i nät­verket Tor. Både med­delandet och adress­infor­ma­tionen kryp­teras där i flera lager, ett lager för varje router på vägen. (Detta förut­sätter att routrarna har varsin publik nyckel.) Varje router kan då de­kryp­tera ett lager och då läsa vart med­delandet ska skickas närmast. Själva med­delandet kan bara de­kryp­teras av mot­tagaren. De routrar som med­delandet har passerat genom kan alltså inte avläsa vem av­sändaren och mot­tagaren är, och de kan inte heller läsa med­delandet. – Tek­niken har ut­veck­lats av ameri­kanska krigs­makten efter en idé från 1981 av kryp­terings­experten David Chaum, se artikeln ””Un­traceable elec­tronic mail, return addresses, and digital pseudo­nyms”” (länk).

[datakommunikation] [kryptering] [personlig integritet] [tor] [ändrad 11 januari 2018]

Dagens ord: 2015-09-15