pingserver

(ping server) – server som tar emot med­de­landen (pingar) från bloggar när de förses med nytt inne­håll. – Ping­servern ge­ne­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sök­motorer som är spe­ci­a­li­se­rade på bloggar, och av tjänster som talar om för rss-läsare när bloggar har upp­daterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – Ping­servrar brukar använda protokollet Track­back.