reguljärt uttryck

(regular expression, förkortat regexp) – verktyg för sökning efter ord och fraser i text, främst programkod. – Regul­jära uttryck är ett slags avancerade joker­tecken som ger möjlighet till in­veck­lade sökningar. Man kan söka efter kombinationer av fraser, upprepningar av tecken och mönster av tecken. De vanligaste reguljära uttrycken be­skrivs i Wikipedia. Där finns också en redogörelse för de olika standarderna för reguljära uttryck. – Regul­jära uttryck används i Unix och i program som grep och Perl. De används så gott som uteslutande av program­me­rare, eftersom det är ett praktiskt verktyg när man rättar eller ändrar kod. Det går däremot normalt inte att använda reguljära uttryck när man gör sökningar med sökmotorer eller i vanliga program som ordbehandlare.

[programmering] [sökningar] [ändrad 17 april 2018]