virtual desktop infrastructure

(VDI) – nätverk där datorerna helt och hållet körs från en gemen­sam server. (Eller från flera servrar.) De an­slutna datorerna är tunna klienter som inte fungerar själv­ständigt – de tar emot användarens knapp­tryckningar och andra åt­gärder, skickar dem till servern för verkställande och tar sedan emot resultatet från servern och visar det på bildskärmen. (Se också virtual desk­top.) En för­del med VDI‑modellen är att man kan an­vända mycket enkla och billiga datorer, till exempel äldre modeller som annars skulle vara för lång­samma. En annan för­del är att uppdateringar, patchar, virus­skydd och annat kan skötas centralt, och inte behöver göras på varje dator för sig. Den uppen­bara nack­delen är att minsta störning kan göra systemet oanvändbart: det är helt be­roende av ett fungerande nät­verk med hög kapacitet. – Termen virtual desktop infra­structure in­fördes av före­taget VMWare, men har blivit en all­män fack­term.

[nätverk] [virtualisering] [ändrad 16 april 2018]

Dagens ord: 2014-10-21