begränsningsteori

(theory of constraints, TOC) – principen att varje hanterbart system har, och måste ha, begränsningar (constraints). Utan begränsningar skulle systemet bli ohanterligt. Det finns alltid minst en begränsning. Utmaningen är att identifiera den centrala begränsningen och att anpassa de andra, mindre viktiga, begränsningarna till den. – Begränsningsteorin formulerades av Elyahu M Goldratt (länk) i boken The Goal (1984; Målet, 1993). Den har tillämp­ning inom företagsledning.

[företag och ekonomi] [ändrad 4 april 2017]

virtuell gemenskap

(virtual community eller online community, nätgemenskap) – grupp av människor som träffas genom internet. De träffas inte ansikte mot ansikte. De kan använda internet för att utbyta åsikter, tips och värderingar, för att träffa folk, för politisk aktivism eller som en form av föreningsarbete. – Termen virtuell gemenskap myntades av Howard Rheingold i boken The Virtual Community (1993), som finns att läsa här. Han framförde där tanken att datorn inte längre bara var ett verktyg för beräkningar och ordbehandling, utan också ett medium för mänsklig gemenskap.

[socialt] [ändrad 18 december 2018]

451

felkod 451 – på webben: ”denna sida är blockerad på grund av statliga be­stäm­­mel­ser.” Med andra ord: internet-censur. – Felkod 451 ersätter, där den är tillämplig, felkod 403. – Felkod 451 infördes 2015, se IETF (länk). Numret 451 anspelar på Ray Bradburys bok Fahrenheit 451. – Se också IP‑blockering.

[censur] [fel] [webben] [ändrad 2017-04-01]

klickokrati

(clickocracy) – fenomenet att det är antalet för­väntade klick som avgör vad som publiceras i massmedier. – Klick­dragande artiklar som kändis­skvaller och gulliga djur får gå före mer seriös journalistik. – Klicko­krati var veckans nyord i Språk­tidningen i april 2015 (länk) och ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). – Klicko­kratin: Mediekrisens första offer är sanningen (länk) är en bok från 2015 av Ulrika Kärn­borg (blogg). – The rise of click­ocracy: Politics for a digital age (se Google Books) av Justin Cash (blogg) kom ut 2013.

[trender] [webbpublicering] [ändrad 8 maj 2019]

metaverse

metaversum, metavärld (av meta och universe) – ett annat ord för cyber­rymden, alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är till­gäng­lig genom internet. – Ordet meta­verse infördes 1993 av den ame­ri­kan­ska för­fat­taren Neal Stephen­son (länk) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tre­dimen­sion­ella miljöer som man kan nå i dator­spel för flera användare, eller i speciella gemen­skaper. Användare repre­sen­teras i meta­versum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från video­kameror. Miljön i metavärlden kan göras om av an­vänd­ar­na, och i vissa metavärldar, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Läs mer på den ameri­kanska webb­sidan Metaverse roadmap (länk).

[virtuell verklighet] [ändrad 26 september 2017]

Jargon file

Eric Raymonds utgåva tryckt år 2000.

The Jargon file – en amerikansk ordlista med it‑jargong. Den påbörjades 1975 av Raphael FinkelStanford‑universitetet. Andra tog över 1976, och ord­listan fanns därefter i två exemplar, ett på Stanford och ett på MIT. Richard Stallman bidrog flitigt. – Delar av The Jargon file publicerades 1981 i en tidskrift som gavs ut av Stewart Brand. 1983 kom ordlistan i tryck som The hacker’s dictionary. Sedan hände inget på sju år. 1990 gjordes en omarbetning, och ord­listan sköttes där­efter främst av Eric Raymond. En ny utgåva av boken, The new hacker’s dictionary, kom ut i tryck 1991. Den senaste utgåvan av The jargon file i Eric Raymonds ver­sion kom ut 2004. Det finns kopior av den, liksom av äldre versioner, på flera ställen på inter­net. De äldsta utgåvorna har jargong från användare av mini­­datorer som PDP‑11. En del av de orden saknas i senare utgåvor: i stället har det till­­kommit ord från Unix- och persondatorvärlden. – Versionen från 1981: länk. – Versionen från 1991: länk. – Versionen från 2004: länk.

[it-historia] [jargong] [ändrad 18 november 2017]

Quinn, Zoë

(1987) – oberoende amerikansk datorspels­utvecklare. Förutom för datorspel är Zoë Quinn känd som ofri­villig huvud­person i skandalen Gamergate 2014, där hon blev hotad med våldtäkt och mord. – Efter Gamer­gate var hon med och startade sajten Crash Override som ger stöd åt personer som utsätts för nät­för­följelse. 2017 gav hon ut boken Crash override: How Gamergate (nearly) destroyed my life, and how we can win the fight against online hate (länk). – Hennes mest kända spel är Depression quest, ett textbaserat spel som återger hur det är att vara de­pri­me­rad (se depressionquest.com). Hon har också startat Game developer help list (länk), ett forum för spel­utvecklare. – Zoë Quinn finns numera på Twitter under namnet Unburnt witch.

[förföljelser] [personer] [spel] [ändrad 15 september 2018]

Shannon, Claude

Claude Shannon.

amerikansk matematiker (1916——2001). – Shannon skapade 1948 in­for­ma­tions­­teorin med sin skrift ”A mathematical theory of communication” (länk). I den skriften lade han den matematiska grunden för för­ståelsen av tele-, radio- och data­­kom­mu­ni­ka­tion. Han besvarade frågan om vad som krävs för att man ska kunna sända ett med­delande från avsändare till mot­tagare utan att för­lora information, och hur mycket information som kan sändas i en given för­bindelse per tids­enhet. Man kan också säga att han mate­matiskt beskrev hur man skiljer signalen från bruset. Shannon omarbetade 1949 tillsammans med Warren Weaver artikeln till en bok, The mathematical theory of information. – Shannon påpekade senare att hans teori inte handlar om information, utan om informa­tions­­över­föring: teorin gör ingen skillnad mellan menings­fulla och menings­lösa med­delanden. (Den skillnaden är för övrigt inte alltid uppenbar: ett krypterat med­delande kan se ut som en menings­lös sifferserie.) – 1949 tillämpade Shannon samma tänke­sätt på kryptering i Communication theory of secrecy systems (länk). – Claude Shannon blev doktor i mate­matik vid MIT 1941, och anställdes samma år vid Bell Labs, där han stannade till 1972. Han blev pro­fessor vid MIT 1956, och blev emeritus 1978. – The Shannon limit – Shannongränsen – den teo­re­tiska övre gränsen för hur mycket information som kan över­föras per sekund i en given förbindelse. Inga tekniska förbättringar kan höja ka­pa­ci­teten över Shannon­gränsen, utan det krävs att man ­ändrar själva för­bindelsen. En annan lösning är att kom­pri­mera signalen med inexakt komprimering. Då kan man sken­bart komma över Shannon­gränsen. – Video från Bell Labs om Shannon och Shannon­­gränsen, klicka här. – Artikel på MIT:s webbsidor om Shannon och Shannongränsen, klicka här.

[claude shannon] [elektronisk kommunikation] [personer] [ändrad 18 november 2017]