Etsy

marknad på webben för handgjorda produkter och begagnade saker. – Etsy grundades 2005 i USA och börs­note­ra­des 2014. – Se etsy.com. – Läs också om Hand­made.

[företag] [e-handel] [ändrad 2 juli 2017]

Evolution market

försvunnen hemlig handels­plats på webben för narkotika och annat olagligt. – Evolution Market stängdes plötsligt i mars 2015, och ägarna, bara kända som ””Kimble”” och ””Verto””, försvann med bitcoin till ett värde av 12 mil­joner dollar. Pengarna tillhörde säljare. – Evo­lution Market ingick i det så kallade darknet och skyddades av kommu­nika­tions­tekniken Tor. – – Jäm­för med Silk Road.

showrooming

att kolla en vara i en butik för att sedan köpa den från en internetbutik. Internetbutiken har nämligen ofta lägre pris. Showrooming sägs ha blivit ett hot mot detalj­handeln, i synner­het mot bok­handeln. – Uttrycket syftar på show­room, ett slags butik där man kan se och prova varor, men inte köpa dem där och ta hem dem: köper man något så skickas det i stället med posten från ett centralt lager.

e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

electronic exchange

  1. – utbyte av digitala dokument över inter­net (eller andra dator­nät) med tekniker för identifiering, autentisering och äkt­hets­kontroll;
  2. – elektronisk aktiebörs som Stock­holms­börsen och Nasdaq.

Dow Jones industrial index

amerikanskt aktieindex, baserat på aktiehandeln dag för dag i de 30 största amerikanska företagen. Företagen byts ut vid behov. – Indexet har funnits sedan 1896, och är troligen det viktigaste indexet för aktiemarknadens utveckling. Uppkallat efter sin grundare, Charles Dow, som också grundade tidningen Wall Street Journal. – Kallas ofta bara för Dow Jones eller Dow. – Se djaverages.com.

Nasdaq

den viktigaste börsen för handel med aktier i it‑företag i USA. – Nasdaq har funnits sedan 1971, och då stod förkortningen för National association of securities dealers automated quotations. Numera är Nasdaq en pseudoförkortning. Nasdaq har sedan starten varit en helt datoriserad börs. – 2007 köpte Nasdaq svenska OMX och bildade Nasdaq OMX, numera åter bara Nasdaq, som äger och driver ett antal börser i Europa och Nasdaq i USA. – Se nasdaq.com. – Den andra stora börsen i New York är New York stock exchange, NYSE. – Se också Dow Jones industrial index.

[aktiehandel] [ändrad 7 maj 2018]

e-handel

(e-commerce) –– elektronisk handel –– inköp och försäljning som helt eller delvis sker över internet. – Webben används som katalog och beställning görs med formulär på säljarens webbsidor. Ofta görs betalningen samtidigt som beställningen via internet, men det förekommer också att varan levereras mot postförskott eller med faktura. Om det som säljs är en datafil av något slag (musik, video, datorprogram) kan hela trans­aktionen –– beställning, betalning och leverans till kund –– ske över internet. Det kallas på engelska ibland (sällan) för d‑commerce. –– Be­nämningen e‑handel används både om handel mellan företag och privatkunder och om handel mellan företag. –– M‑handel är e‑handel med mobil­telefoner. – Fler uttryck på e-.

[e-handel] [ändrad 4 februari 2019]

högfrekvenshandel

(high frequency trading) –– datoriserad aktie­handel där aktier köps och säljs många gånger under dagen, kanske många gånger per sekund. – Syftet är att tjäna pengar på små för­änd­ringar av aktie­kurs­erna. Varje affär för sig ger en liten vinst, eller ingen alls, men målet är att den samman­lagda vinsten ska bli stor. Man behåller vanligt­vis aktierna bara en kort stund. Handeln kan därför ske med vilka aktier som helst – det görs ingen bedömning av aktiernas långsiktiga värde. Den som använder program för hög­frekvens­handel har ingen aning om vilka aktier som köps och säljs. –– Pro­gram för högfrekvenshandel kallas ofta för börs­robotar, och handeln kallas för robot­handel. På engelska kallas det också för quant trading, kort för quantative trading, vilket syftar på att man tjänar pengar på att handla med stora kvantiteter med aktier, inte på stora kurs­föränd­ringar. –– Under 2011 disku­tera­des det ifall pro­gram­men för hög­frekvens­handel var utformade för att påverka börs­kurs­erna i önskad riktning, vilket inte är tillåtet. Högfrekvenshandeln kan, sades det, ha bidragit till stora svängningar i börs­kurs­erna. –– Högfrekvens­handel är en form av algoritmisk aktie­handel. –– Jäm­för med dags­handlare och robo‑advisor.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]