Java virtual machine

(JVM) – ett program som behövs för att man ska kunna köra program, skrivna i Java. (Och några andra språk, se nedan.) – JVM ”över­sätter” Javapro­gram­mets kod så att pro­grammet kan köras på den datortyp och det operativ­system som JVM körs på. Alla Javaprogram kan i princip köras på vilken dator och vilket operativsystem som helst utan ändringar, men bara under förutsättning att det finns en lämplig JVM. Det går inte att köra Javaprogram utan en JVM. – ­JVM är en virtuell maskin, det vill säga att den beter sig som en komplett dator gent­emot Java­programmet. Alla instruktioner från pro­grammet till den materiella datorn måste för­medlas av JVM. – Det hela är en tvåstegsprocess. Javaprogrammets programkod kompileras först till en form som kallas för bytekod, som JVM kan behandla. JVM tolkar sedan bytekoden till binärkod som värddatorn kan exekvera. – JVM kan inte bara behandla Java­program, utan också flera andra vanliga program­språk – se lista i Wikipedia. – En enklare version av JVM var KVM†. – Jämför också med Dalvik. – Mot­svarande i Micro­softs utvecklingsmiljö Dotnet heter Common language runtime (CLR).

[java] [virtuellt] [ändrad 6 juli 2020]

Java

ett programspråk från Sun†, numera Oracle. – Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste program­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativsystem. Numera an­vänds det för all slags programmering och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett projekt som leddes av Bill Joy. Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objektorienterat språk som har rensats från de flesta påstådda nack­­del­ar­na med C++. Ett Javaprogram kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. Det behövs även om man inte programmerar själv, eftersom många webbsidor och tjänster på webben förutsätter Java. – Både privatpersoner och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och specifikationerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Javaprodukter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av källkoden till Java som öppen källkod med licensen GPL. – Läs också om Glassfish. – Det finns många pro­dukter och varumärken som är knutna till Java, och det finns också andra programspråk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[java] [ändrad 9 mars 2021]