broadcast storm

kedje­reaktion av med­de­landen och svar på med­de­landen i snabbt växande antal i ett nätverk. – En broadcast storm kan leda till att nät­verket slutar fungera, så kallad härdsmälta. Orsaken kan vara tekniskt fel eller sabot­age:

  • – Det tekniska felet kan vara att två switchar i det lokala nätet är sammankopp­lade. Om den ena switchen gör en rund­sänd­ning (samma med­de­lande skickas till alla i nätet) går med­de­landet också till den andra switchen, som också sänder ut medde­landet till alla in­klu­sive den första switchen, som i sin tur…
  • – Om felet beror på sabo­tage är det ofta ett led i en överbelastningsattack riktad mot tredje part. Alla datorer i ett lokalt nät (A) får ett medde­lande med falsk avsändar­adress, som går till det till­tänkta offret (B). De skickar då svarsmeddelanden till den upp­givna adressen, sam­tid­igt som de skickar meddelandet vidare till var­andra. Re­sul­tatet blir att offrets it‑system bombarderas med svarsmedde­landen och eventuellt slutar att fungera. (Syftet är alltså inte att attackera det första nätverket (A), utan att attackera B, men även A, som är ofrivillig förmedlare av angreppet, kan slås ut.)

– Det paket som orsakar en broad­cast storm kallas ibland för tjernobylpaket.

[attacker] [fel] [nätverk] [ändrad 2 maj 2018]