broadcast storm

en kedje­reaktion av med­de­landen och svar på med­de­landen i snabbt växande antal i ett nätverk. – En broad­cast storm kan leda till att nät­verket slutar fungera, så kallad härdsmälta. Or­saken kan vara tekniskt fel eller sabot­age:

  • – Det tekniska felet kan vara att två switchar i det lokala nätet är sammankopp­lade. Om den ena switchen gör en rund­sänd­ning (samma med­de­lande skickas till alla i nätet) går med­de­landet också till den andra switchen, som också sänder ut medde­landet till alla in­klu­sive den första switchen, som i sin tur…
  • – Om felet beror på sabo­tage är det ofta ett led i en överbelastningsattack riktad mot tredje part. Alla datorer i ett lokalt nät (A) får ett medde­lande med falsk avsändar­adress, som går till det till­tänkta offret (B). De skickar då svarsmeddelanden till den upp­givna adressen, sam­tid­igt som de skickar meddelandet vidare till var­andra. Re­sul­tatet blir att offrets it-system bombarderas med svarsmedde­landen och even­tu­ellt slutar att fungera. (Syftet är alltså inte att attackera det första nätverket (A), utan att attackera B, men även A, som är ofrivillig förmedlare av angreppet, kan slås ut.)

– Det paket som orsakar en broad­cast storm kallas ibland för tjernobylpaket.

[attacker] [fel] [nätverk] [ändrad 2 maj 2018]