Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess stor­­hets­­tid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först ett antal löst samman­­­hållna bbs:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, i Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elek­tro­nisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk. – En av med­­lem­marna, Jesse Dryden (””Drunkfux””) ordnade 1990 den första hackar-konfe­rensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon. CDC uppfann också stav­ningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, under­­gruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia), som tycks vara nerlagd. Insats­gruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora lik­heter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Sciento­logi­­kyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade överbelast­­nings­­attacker samt program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också an­språk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alz­heimers. – Orga­ni­sa­­toriskt lyder Cult of the dead cow under moder­­orga­nisa­tionen CDC Communications tillsammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verk­­sam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ur­sprung­liga ledande med­lem­marna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet.

[aktivister] [hackare] [ändrad 19 mars 2019]

Dagens ord: 2015-04-03