Diffie-Hellman

i kryptering: ett proto­koll för hur två parter som kommunicerar över nätet tillsammans skapar en hemlig krypterings­nyckel. – Med Diffie–Hellman-proto­kollet kan de över nätet ut­växla all in­formation som behövs för att skapa en gemen­sam krypterings­nyckel utan att nyckeln som hel­het över­förs. Om någon av­lyssnar kommunikationen får den personen eller organisationen aldrig till­räckligt med in­formation för att räkna ut nyckeln. (I varje fall inte utan till­gång till kraft­fulla datorer och orimligt mycket tid.) Proto­­kollet kan också an­vändas av fler än två parter. – Det utvecklades av Whitfield Diffie och Martin Hellman, och presenterades 1976. – Martin Hell­man anser att proto­kollet bör kallas för Diffie–Hellman–Merkle för att hedra Ralph Merkle (länk), vars idéer proto­­kollet bygger på. – Observera att Diffie-Hellman inte är en krypteringsalgoritm. Den första algoritmen för asymmetrisk kryptering var RSA. – Diffie–Hellmann används bland annat för ut­växling av nycklar i internet­telefoni, se ZRTP.

[kryptering] [ändrad 6 juni 2017]