HTTPS

HTTP over SSL – en variant av HTTP som används för webb­kommu­ni­ka­tion med krav på data­säker­het. I slutet av 2010‑talet pågår en allmän övergång från HTTP till HTTPS. – HTTPS är en kom­bi­na­tion av vanliga HTTP (hyper­text transfer protocol) och SSL (secure socket layer). All kom­mu­ni­ka­tion från en webb­adress (URL) som börjar med ”https://” är kryp­te­rad och relativt väl skyddad mot av­lyss­ning och mani­pu­la­tion av in­for­ma­tion. När man skriver webb­adresser som börjar med ”https://” får man inte glömma s:et på slutet.

[kryptering] [webben] [ändrad 8 juli 2017]