privat surfning

surfande på internet utan spår i webb­läsaren. – Privat surfning finns som in­ställning i de vanligaste webb­läsarna med olika benämningar. In­ställ­ningen innebär att ingen in­formation sparas som i efter­hand, om någon under­söker datorn, kan visa vilka webb­­sidor an­vändaren har be­sökt. – Annars lagrar webbläsare in­formation om vilka sidor som be­sökts (se historia), kakor och ner­laddade bilder, ljud­filer och dokument av webb­läsaren. Vid privat surfning sparar webb­läsaren ingen sådan information. Den lagras inte alls, eller raderas auto­matiskt så snart det går. – Om webb­läsaren vid icke-privat surfning hjälper an­vändaren att fylla i webb­adresser genom att visa för­slag, baserade på tidigare be­sök, så före­slår den inte några adresser som en­bart har be­sökts vid privat surf­ning. De adresserna har nämligen inte sparats. – Privat surfning är möjlig med de vanligaste webb­läsarna. Man kan välja det bland in­ställ­ning­ar­na. Det kom först på Safari under namnet private browsing (privat surfning), och har sedan dess in­förts i Google Chrome som incognito (på svenska inkognito), i Inter­net Ex­plorer som Inprivate (samma på svenska), i Firefox som private browsing, privat surfning. Webb­läsaren Epic har privat surfning hela tiden. – Privat surfning kallas också för porn mode. – Natur­ligt­vis finns det, för­utom att dölja besök på porr­sidor, många goda skäl att hemlig­­hålla vilka sidor man be­söker, framför allt att ingen annan har med den saken att göra. – Man bör sam­tidigt komma ihåg att det finns data om besökarna på varje webb­server som be­sökts, och hos inter­net­operatörerna som för­med­lar trafiken. Om du surfar på jobbet kan din arbets­givare se på företagets server vilka sidor du har be­sökt, även om du har din webb­läsare inställd på privat surfning. För att bli helt ospårbar bör man använda nätverk som Tor. – I november 2014 in­förde Fire­fox också glömske­knappen, även kallad för Glöm det senaste, på engelska Forget button. Den gör att an­vändaren kan radera alla spår efter de senaste fem minuterna, två timmarna eller 24 timmarna i webb­läsaren. Alltså retro­­­aktiv privat surfning eller historie­radering (history wiping).

[personlig integritet] [surf] [webbläsare]

Dagens ord: 2014-12-29