katastrofberedskap

förebyggande åtgärder för att en organisation ska kunna återuppta verksam­heten, i synnerhet it‑driften, så snart som möjligt efter brand, jordbävning eller annan ödeläggande händelse. Katastrofberedskap kan omfatta allt från backup (i andra lokaler) till extra it‑system och extra arbetsplatser (se cold site) eller beredskap för att låta anställda jobba hemifrån. Katastrofberedskap är mer omfattande än enbart backup. Det finns företag som erbjuder haveriberedskap som en tjänst – disaster recovery as a service (DRaaS). – Även: haveriberedskap: många anser att ordet katastrof ska reserveras för händelser där människor dör. – På engelska: disaster recovery, förkortat DR. – Se också kontinuitets­planering.

[driftsäkerhet] [it-system] [riskhantering] [ändrad 6 juni 2021]

cold site

kall hall, passiv reservanläggning – i kata­strof­­bered­­skap: en fullt utrustad lokal med it‑system, men där program och data inte nödvän­digt­vis är aktuella och färdiga att använda. Lokalen ska vara åtskild från det ordinarie it-sys­temet. – De­fi­ni­tionen kan variera: ibland används termen cold site i samma betydelse som warm site, en reserv­­an­lägg­ning som kan tas i bruk snabbt, men inte omedelbart. En hot site, däremot, speglar det ordinarie systemet kon­ti­nu­er­ligt, och kan därför tas i bruk omedel­bart. – Site betyder här plats, lokal – det har inget direkt med web site att göra.

[driftsäkerhet] [ändrad 19 november 2018]

Simian army

OBS: Simian army utvecklas inte längre. – En uppsättning program för testning av moln‑baserade tjänster. – Simian army utvecklades med början 2011 av videoströmningsföretaget Netflix. Den senaste versionen är från 2017. Netflix använde programmen för att testa sina egna tjänster, som körs i molnet från Amazon web services. (Se också chaos engineering.) – Simian army har släppts med öppen källkod, och programmen, som kan köras var för sig, kunde tidigare laddas ner från GitHubs webbplats (länk). De finns fortfarande kvar för läsning.  – Se också kommentar från Netflix. – Namnet: Simian betyder aplik eller bara apa; Simian army kan översättas med aparmén. – I Simian army ingick:

  1. – Chaos gorilla – simulerade vad som skulle hända om hela Amazons molntjänst gick ner. Mer exakt: ifall det skulle gå att återställa Net­flix tjänst efter ett avbrott;
  2. – Chaos monkey stänger slump­mässigt av virtuella maskiner för att se hur det på­verkar tjänsten som helhet. Chaos monkey finns kvar som fristående program;
  3. – Conformity monkey upptäckte instanser som inte var kodade i enlighet med etablerad praxis och stängde av dem, så att de skulle kunna rättas till och startas om. Det har integrerats i programmet Spinnaker (spinnaker.io);
  4. – Doctor monkey kon­trollerade hälsan hos alla instanser och letade efter varnings­­tecken, som avvikande användning av processor och minne;
  5. – Janitor monkey letade efter resurser som inte användes och nollställde dem. Funktionerna finns kvar i programmet Swabbie (länk);
  6. – Latency monkey simulerade en ned­sättning av kapaciteten för att se hur det påverkade tjänstekvaliteten;
  7. – Security monkey letade efter brister i säker­heten och stängde av instanser som har dem;
  8. – 1018 monkey upptäckte problem som har att göra med att tjänster körs i flera tids­zoner och på flera språk. (10 står för localization, alltså l10n och 18 står för internationali­zation, alltså i18n se också i18n.)

[driftsäkerhet] [testning] [ändrad 18 oktober 2021]

kontinuitetsplanering

planering och åt­gärder för att en organisation ska kunna fort­sätta verksamheten efter brand, naturkatastrof eller attentat. Inte minst att it‑driften ska fort­sätta som tidigare, helst utan avbrott. Kontinuitetsplanering kan ses som mer lång­siktigt än katastrof­beredskap. – På engelska: business continuity, förkortat BC.

[företag och ekonomi] [it-säkerhet] [ändrad 4 oktober 2018]

systemkritisk felpunkt

(single point of failure, förkortat SPOF) – felkritisk systemdel, svag länk – inom it‑säker­het: del av ett it‑system som måste fungera för att it‑systemet som helhet, eller centrala funk­tioner i systemet, ska fungera. – Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. – Fel­kritisk system­del är den term som rekommenderas av SIS (sis.se) i ordlistan Terminologi för informationssäkerhet (SIS HB 550, utgåva 2). – Uttrycket kan också användas i andra sammanhang än inom it. – Se också mission critical.

[drift] [driftsäkerhet] [fel] [ändrad 20 juni 2020]