Carnivore

från 2001 officiellt känt som DCS1000 – ett avvecklat system för avläsning av e‑post, ut­vecklat av amerikanska federala polisen FBI. – Carni­vore är en ”svart låda” som in­stalleras hos internet­operatörer. Det får bara ske efter domstols­beslut och under be­gränsad tid. Av­läsning av e‑post får bara gälla en namngiven miss­tänkt person. Carni­vore möttes med misstänksamhet, eftersom det var tänk­bart att FBI passade på att läsa all e‑post som passerade servern. – Namnet Carni­vore (köttätare) an­vändes fram till februari 2001, då FBI döpte om det till DCS1000, vilket enligt FBI inte hade någon sär­skild betydelse.  FBI använde, enligt egna upp­gifter, inte Carnivore under 2002 och 2003, och av­vecklade det helt 2004. I stället använder FBI pro­gram från fristående före­tag för av­läsning av e-post.

[avläsning] [inaktuellt] [ändrad 12 januari 2019]

Dropout Jeep

ett program som NSA påstås in­stallera i smyg på iPhone för att komma åt information. Dropout Jeep säga kunna komma åt all information på telefonen och vidarebefordra den till NSA. Programmet kan installeras över kabel eller trådlöst. Det avslöjades i slutet av 2013 av säkerhetsexperten Jacob Applebaum. Apple har förnekat all känne­dom om programmet. – Se artikel i Forbes med länk till ett an­förande av Applebaum på denna länk. Se också artikel i TechCrunch.

[avlyssning] [avläsning] [ändrad 16 oktober 2018]

Foxacid

hemliga internetservrar som NSA använder för att i smyg installera infiltrations­program på an­vänd­ares datorer. Det gäller användare av nätverket Tor, som döljer vem som kommunicerar med vem. – För att installera infiltrations­programmen utnyttjar NSA en sårbarhet i webbläsaren Firefox, därav namnet Foxacid. En utförlig beskrivning finns i denna artikel av Bruce Schneier.

[avläsning] [övervakning] [ändrad 16 maj 2018]

Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]

Tempest

amerikansk beteckning på tekniker för att avlyssna och avläsa tele- och datakommunikation genom uppfångande och analys av elektro­magnetiska läckor, samt också på tekniker för skydd mot sådan tjuvlyssning. Det motsvarar svenska RÖS. – Tempest (engelska för storm) uttyds ibland Telecommunications electronics material protected from emanating spurious transmissions, men det är säkerligen en bakronym. Beteckningen uppkom i den amerikanska krigsmakten, där det numera heter EMSEC (Emissions security).

[bakronymer] [it-säkerhet] [övervakning] [ändrad 7 februari 2020]

lawful interception

eller lawful intercept – laglig avläsning – hemlig polisiär avläsning av data- och telekommunikation med stöd i lag; ofta: de tekniska anordningarna som möjliggör det. Gäller normalt bestämda, namngivna personer eller organisationer som misstänks för brott, och kan bara göras efter domstolsbeslut. Jämfört med avlyssning av traditionell telefoni är laglig avläsning av internetbaserad kommunikation svårare att genomföra, eftersom trafiken på internet är ett flöde av separata paket, som kan vara avsedda för olika mottagare. Paket som inte är avsedda för den person som nämns i domstolsbeslutet får inte avläsas.

[avläsning] [juridik] [ändrad 24 april 2018]

Communications assistance for law enforcement act

(CALEA) – en amerikansk lag från 1994 om avlyssning och avläsning av tele- och datakommunikation. – Lagen ger federala myndigheter rätt att avlyssna telefonsamtal och att avläsa data­kommunikation under vissa omständigheter, som vid hot mot landets säkerhet. Teleoperatörer är enligt lagen skyldiga att göra avlyssning möjlig. – Läs om CALEA på FCC:s sajt: fcc.gov/public….

[juridiska lagar] [övervakning] [ändrad 12 juni 2022]

Clipper

ett föreslaget chipp som ingick i ett förslag från Clinton‑administrationen i USA på 1990‑talet om att ge myndigheterna en bak­dörr till krypterad information. All data- och teleutrustning skulle, enligt förslaget, ha chippet inbyggt och använda det (och inget annat) för kryptering. Chippet skulle vara så konstruerat att myndigheterna hade tillgång till en speciell nyckel för avläsning och dekryptering, som skulle kunna användas efter domstolsbeslut. Efter kraftiga protester skrin­lades för­slaget.

[aldrig realiserat] [kryptering] [övervakning] [ändrad 17 januari 2021]