normalisering

 1. – normalization – om relationsdatabaser – att se till att en relationsdatabas är väl utformad. Den ska undvika dubblering av information, vara lätt att göra ändringar i (man ska bara behöva ändra på ett ställe) och lätt att göra sökningar i (man ska kunna förutse var information finns). – Ett krav är att varje tabell ska innehålla minst en nyckel, det vill säga ett värde som entydigt identifierar varje rad (till exempel personnummer i ett personregister): i varje tabell ska det alltså finnas minst en kolumn där samma värde inte får förekomma två gånger
 2. – när det gäller statistik är normalisering att göra värden jämförbara, till exempel att se till att allt material räknas om till samma måttenheter och att tidsperioder (till exempel räkenskapsår) sammanfaller. – En form av normalisering är formatanpassning (canonicalization) – Se också datapreparering.

[databaser] [statistik] [ändrad 26 juli 2021]

median

i statistik: värdet i mitten – om man sorterar alla värden i ett statistiskt material i storleksordning så är medianen det värde som står exakt i mitten. Om talserien innehåller ett jämnt antal värden är medianen medelvärdet av de två värdena i mitten. – Medianen är mest belysande när det gäller ojämnt fördelade värden, till exempel 1,1,2,2,9: medianen är 2. Detta kan säga mer än medelvärdet, eftersom medelvärdet (2,5) dels inte ingår i talserien, dels förskjuts av ett enstaka utstickande värde (9). Ett praktiskt exempel är bedömning av inkomsterna i ett bostadsområde: om det finns 99 låginkomsttagare och en miljardär hamnar medelinkomsten i området på en nivå som inte motsvarar någons faktiska inkomst. Tar man i stället medianinkomsten får man ett mer representativt värde som inte påverkas av miljardärens inkomst. – Om man har värden som inte går att sortera i storleksordning kan man i stället ta typvärdet.

[statistik] [ändrad 12 augusti 2020]

k-gram

(i statistisk analys) – ett bestämt antal bokstäver, tecken eller symboler i följd. (Bokstaven k står för ett valfritt mindre antal.)

[statistik] [ändrad 20 januari 2016]

baslinje

(baseline) – allmänt: en tänkt nivå som man utgår från när man mäter eller förändrar något. Vanligtvis utgår man, när man talar om baslinje, inte från värdet noll utan från värden som motsvarar ut­gångs­läget. Syftet är att kunna mäta förändringar:

 1. ursprunglig nivå, basnivå – utgångsvärden för en förändringsprocess: kvantitativ beskrivning av det som ska förändras sådant det är innan för­änd­ringen påbörjas;
 2. – motsvarande för olika slags försöksverksamhet, till exempel testning av läkemedel;
 3. – i systemutveckling även: etappmål – en på förhand definierad nivå i utvecklingsarbetet då man anses ha klarat av en del och kan gå vidare till nästa. Man har alltså nått baslinjen för nästa nivå;
 4. basår, basperiod – tidpunkt som man utgår från vid jämförelser;
 5. – i typografi: den tänkta linjen längs neder­kanten på bok­stäver som a, b, c, d. – Några bok­stäver som g och j har en del som hänger nedanför bas­linjen, ett under­häng;
 6. baseline budgetingbasbudgetering – budgetering som utgår från före­gående års budget med justering för inflationen (och eventuellt andra kända faktorer);
 7. grundprinciper (för engelska baseline) – ståndpunkter som man inte kan ge efter från;
 8. baseline document – utkast, underlag, avsett för förhandlingar;
 9. – se också triangulering;
 10. – i baseball: tänkt linje mellan två intilliggande baser; i tennis: den målade linje som är längst bort från nätet på vardera planhalvan.

[ekonomi] [språktips] [statistik] [testning] [typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

sampling

tagning av stickprov (engelska samples):

 • – i it: mätning av en kon­ti­nu­er­lig signal (som musik) med jämna mellanrum; när det gäller inspel­ning av musik tiotusentals gånger i sekunden. (Man digitiserar ljudet.) Antalet mätningar per sekund kallas för samplingsfrekvens. Samplingsfrekvensen är för CD‑inspelningar 44 100 hertz. Man utgår från att ingen betydelsefull information går förlorad mellan mätningarna, förutsatt att de sker tillräckligt tätt. (Se Nyquists lag.) Sampling är en förutsättning för att analoga signaler ska kunna behandlas med digital teknik;
 •  – i statistik innebär sampling att man tar stickprov ur en större grupp och sedan utgår från att slutsatser om den undersökta, mindre gruppen också gäller för den större gruppen.

[informationsinsamling] [musik] [statistik] [ändrad 31 januari 2019]

Paretoprincipen

Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen visar ackumulerat värde.
Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen, som planar ut, visar ackumulerat värde.

”20 procent av orsakerna står för 80 procent av effekterna.” – Paretoprincipen säger att 20 procent av kunderna står för 80 procent av försäljningen, de rikaste 20 procenten av befolkningen äger 80 procent av alla pengar, 20 procent av problemen tar 80 procent av tiden att lösa. – Paretoprincipen är därför också känd som 80–20‑regeln. Det är en iaktta­gelse som stämmer ungefär i många fall, inte en exakt lag. Paretoprincipen kan gälla i flera led: inom de 20 procenten står återigen 20 procent av orsakerna för 80 procent av effekterna: alltså fyra procent mot 96 procent. Och så vidare. – Ett diagram som visar fördelningen med orsakerna (i bred bemärkelse) på längdaxeln och effekterna på höjdaxeln kallas för Paretodiagram. Ett Paretodiagram som åskådliggör Paretoprincipen har en stor kropp i ena änden (80 procent av effekterna på höjdaxeln) medan större delen av diagrammet är en lång smal svans (20 procent av effekterna på höjdaxeln, men 80 procent av orsakerna på längdaxeln). – I företagsekonomi har principen använts som motivering för att satsa på de 20 procenten och strunta i resten. Detta har ifrågasatts – se den långa svansen. – På engelska: the Pareto principle. – Se också drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag. – Läs också om DSDM. – Principen är uppkallad efter den italienska ekonomen och industrialisten Vilfredo Pareto (1848—1923, se Wikipedia).

[lagar] [statistik] [ändrad 27 september 2021]