gateway

på svenska: nätsluss – anordning som kopplar ihop nätverk med olika proto­koll. – Traditionellt är en gateway en specialiserad dator, men det kan också vara ett pro­gram som kan köras på vilken server som helst. (Se också virtuell gate­way.) – Det som skiljer en gateway från en brygga är förmågan till protokollkonvertering. I OSI‑modellen arbetar en gate­way på nivå 3, nätverks­lagret. – Ordet gate­way har ur­holkats och an­vänds numera om olika slags an­slutningar med varierande grad av kom­plexitet, till exempel: residential gate­way – an­slutning mellan bred­­bandsnät och lokalt nät­verk i hemmet; SMS gateway – sluss mellan datorsystem och SMS‑nätet; mail gatewaye‑post­sluss – samman­koppling av två e‑postsystem, som kan vara av olika typ: slussen kon­verterar och vidare­befordrar e‑posten. (Detta är en funktion i lager 7, applikations­lagret, i OSI‑modellen.) – Felmeddelandet ”Bad gateway”, se 502. – Se också Dataterm­gruppen (länk).

[nätverk] [ändrad 1 oktober 2019]