gridd

(grid) – kraftfulla datorer som är sammankopplade via internet och som tillsammans utför resurskrävande beräkningar eller används för lagring av stora datamängder. – Datorerna i en gridd kan ha olika hårdvara, olika operativsystem och olika ägare och de är löst sammankopplade genom internet – de anropar varandra när det behövs, som när man anropar webbsidor. Speciella program fördelar beräkningarna på de samman­kopplade datorerna och anpassar dem till deras operativsystem. – Gridd­teknik utvecklades för att forskare skulle kunna köra komplexa program på flera samarbetande super­datorer. Det kräver att ett antal problem blir lösta, som hantering av rättigheter, filsystem, namngivning, systemanrop och över­bryggning av skillnader i mjuk­vara och hård­vara samt för­delning av kostnader. Ett mål att program­körningarna ska kunna göras utan sär­skilda för­beredelser från fall till fall. Man ska kunna köra avancerade be­räkningar i en gridd utan att veta något om vilka resurser som används. De datorer som har rätt sorts program in­stallerade ska kunna delta i gridd­körningar lika lätt som de skickar e-post till varandra. – Läs också om kluster och distribuerade be­räkningar, som är något annat. – Det engelska ordet grid betyder rut­nät eller galler. Termen grid computing är in­spirerad av the power grid, el­kraft­nätet. Se också smart grid, smart elnät. – En släkting till gridd­teknik är så kallad utility computing och moln (cloud).

[”superdatorer”] [ändrad 1 november 2017]