proxy

proxyserver, mellanserverserver som för­­medlar med­­delan­den och för­­fråg­ningar riktade till andra datorer (servrar). – Proxy­­servrar an­vänds av flera skäl:

  1. – för att minska be­lastningen på nätet eller på servrarna (se också spegel­sajt;
  2. – för att höja säker­heten (proxy­servern fungerar unge­fär som en brand­­vägg);
  3. – för att granska och filtrera trafiken;
  4. – för att kryptera ut­gående trafik och göra an­vändarna anonyma (se ano­­nymi­tets­­server).

– Proxyservrar delas in i: 

  • – trans­parenta (genom­­sikt­liga – an­vändarna märker inte att de finns, efter­­som de inte på­verkar inne­­hållet i trafiken) och: 
  • – icke-trans­­parenta (de märks genom att de tillför, be­arbetar eller tar bort in­formation).

– Proxy­­servrar är ett helt normalt in­slag i nät­verk, men det före­­kommer också att proxy­­servrar in­stalleras i smyg som ett sätt att begå data­­intrång eller sabotage. – Normalt an­vänds en proxy för ut­gående trafik, alltså för en be­gränsad grupp an­vändares kommunikation med inter­net. En reverse proxy tar emot in­gående trafik, alltså all trafik till en viss webb­­server. Syftet är då att minska eller för­dela be­lastningen eller att förs­våra an­grepp. – Proxy­­servrar lagrar ibland kopior av ofta efter­­frågad in­for­ma­tion. De kan då leverera denna direkt till klienterna utan att be­lasta den egentliga webb­­servern. – Ordet: Proxy betyder ’ställ­­före­­trädare’, ’ombud’ – det är inte en kortform av proximity (’när­het’). – I andra samman­­hang kan proxy betyda ’ombud’, ’ställ­­före­­trädare’ (syftande på människor) eller ’full­makt’. – Se också Datatermgruppen (länk) och Wikipedia.

[it-säkerhet] [nätverk]

Dagens ord: 2013-05-16