proxy

proxyserver, mellanserverserver som för­­medlar med­­delan­den och förfrågningar riktade till andra datorer (servrar). – Proxy­­servrar an­vänds av flera skäl:

  1. – för att minska be­lastningen på nätet eller på servrarna (se också spegelsajt;
  2. – för att höja säker­heten (proxy­servern fungerar unge­fär som en brandvägg);
  3. – för att granska och filtrera trafiken;
  4. – för att kryptera ut­gående trafik och göra an­vändarna anonyma (se anonymi­tets­­server).

– Proxyservrar delas in i:

  • – trans­parenta (genom­­sikt­liga, osynliga – an­vändarna märker inte att de finns, eftersom de transparenta proxyservrarna inte på­verkar inne­­hållet i trafiken) och:
  • – icke-trans­­parenta (de märks genom att de tillför, be­arbetar eller tar bort in­formation).

– Proxy­­servrar är ett helt normalt in­slag i nät­verk, men det före­­kommer också att proxy­­servrar in­stalleras i smyg som ett sätt att begå data­­intrång eller sabotage. – Normalt an­vänds en proxy för ut­gående trafik, alltså för en be­gränsad grupp an­vändares kommunikation med inter­net. En reverse proxy tar emot in­gående trafik, alltså all trafik till en viss webb­­server. Syftet är då att minska eller för­dela be­lastningen eller att förs­våra an­grepp. – Proxyservrar lagrar ibland kopior av ofta efterfrågad in­for­ma­tion. De kan då leverera denna direkt till klienterna utan att be­lasta den egentliga webbservern. – Ordet: Proxy betyder ställföreträdare, ombud – det är inte en kortform av proximity (när­het). – I andra samman­­hang kan proxy betyda ombud, ställ­­före­­trädare (syftande på människor) eller full­makt. – Se också Datatermgruppen (länk) och Wikipedia.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 17 oktober 2019]

Dagens ord: 2013-05-16