proxy

proxyserver, mellanserverserver som för­­medlar meddelanden och anrop riktade till andra datorer (servrar). – Proxyservrar används för flera ändamål:

  1. – för att minska be­lastningen på nätet eller på servrarna (se också spegelsajt;
  2. – för att höja säker­heten (proxy­servern fungerar unge­fär som en brandvägg);
  3. – för att granska och filtrera trafiken;
  4. – för att kryptera ut­gående trafik och göra användarna anonyma (se anonymi­tets­­server).

– Proxyservrar delas in i:

  • – trans­parenta (genom­­sikt­liga, osynliga – an­vändarna märker inte att de finns, eftersom de transparenta proxyservrarna inte på­verkar innehållet i trafiken) och:
  • – icke-trans­­parenta (de märks genom att de tillför, be­arbetar eller tar bort in­formation).

– Proxy­­servrar är ett normalt in­slag i nät­verk, men det förekommer också att proxy­­servrar installeras i smyg som ett sätt att begå data­­intrång eller sabotage. – Normalt används en proxy för utgående trafik, alltså för en grupp användares kommunikation med internet. En reverse proxy tar emot in­gående trafik, alltså all trafik till en viss webbserver. Syftet är då att minska eller fördela belastningen eller att försvåra an­grepp. – Proxyservrar lagrar ibland kopior av ofta efterfrågad information. De kan då leverera denna direkt till klienterna utan att be­lasta den egentliga webbservern. – Ordet: Proxy betyder ställföreträdare, ombud – det är inte en kortform av proximity (när­het). – I andra samman­­hang kan proxy betyda ombud, ställföre­­trädare (syftande på människor) eller fullmakt. – Se också Datatermgruppen (länk) och Wikipedia.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 17 oktober 2019]

Dagens ord: 2013-05-16