register

  1. – (för engelska registry) – i Windows: förteckning över datorns program, inklusive operativsystemet, maskinvaran, inställningar och information om användare och deras behörigheter. Det används av operativ­systemet för att se vilka resurser som finns i systemet och hur de ska användas. Re­gist­ret omfattar nyckel (key) och värde (value) för varje post i registret. Nyckeln kan beskrivas som namn och adress, värden är de in­ställningar som är knutna till resursen. (Se nyckel-värde.) – Windows system med ett enda centraliserat register skiljer sig från motsvarande hantering av information om resurser i Unix (inklusive Linux med Android och macOS). Windows register anses ha både för- och nack­delar jäm­fört med den mer decentraliserade informationen i Unix;
  2. – minnesutrymme i processorn som tillfälligt håller data — tal eller instruktioner — som hämtas från arbets­minnet och an­vänds i be­räkningar. Register är datorns snabbaste minnen, eftersom de är in­bygg­da i processorn. Ut­bytet av data mellan arbets­minne och register sker automatiskt och är inget som användaren kan eller behöver göra något åt. Data­mängden som ryms i ett register kallas för ord eller (äldre) dator­ord. Varje pro­cessor har många register. Ordlängden i registren i moderna proces­sorer är vanligen 32 bit eller, allt oftare, 64 bit;
  3. – (föråldrat) – i äldre svensk datorterminologi kallades ibland filer för ”register”.

[processorer] [windows] [ändrad 11 december 2019]