öppna system

operativsystem och program som bygger på allmänt kända, icke slutna standarder, och som därför för­väntas fungera ihop, oav­sett vem som har ut­vecklat dem. –– Öppna system har inter­operabilitet och portabilitet samt följer öppna standarder i hög ut­sträckning. Oftast, men inte alltid, menar man Unix och Unix­kompatibla system, se Posix. –– Idén om öppna system växte fram på 1980‑talet som re­aktion mot den tidens slutna stor­dator- och mini­­dator­­system. Tanken bakom öppna system var att man ska veta på för­hand att all mjuk­­vara skriven för öppna system fungerar ihop direkt, även om den kommer från olika före­tag. Det ska räcka med att ut­­veck­larna har tillämpat öppna standarder. – Uttrycket används numera sällan, mest därför att principen har blivit närmast självklar. – Öppna system för­ut­­sätter inte öppen käll­kod, utan det viktiga är att systemet fungerar ihop med andra pro­gram och system på ett känt och för­­ut­­säg­­bart sätt. – I mer all­män be­tydelse är ett öppet system ett system som är öppet för alla att an­vända och bygga tillämp­ningar för, för­­ut­­satt att de följer systemets spe­ci­fi­ka­tion­er. – Jäm­­­för med öppen käll­kod och fri mjuk­­vara.

[mjukvara] [öppet]

Dagens ord: 2013-08-29