avbrottsfri kraft

strömförsörjning som fungerar även vid avbrott i elnätet. En ups (uninterruptible power supply eller source), avbrottsfri kraftkälla, är en anordning som kopplas mellan elnätet och en eller flera datorer. Den innehåller ett batteri som förser datorerna med ström om det blir elavbrott. Ups:er skyddar också utrustningen mot stötströmmar, till exempel vid blixtnedslag. En del ups:er har också funktioner för ordnad avstängning av ansluten utrustning – filer sparas och program avslutas, först därefter stängs utrustningen av.

ansvarsfriskrivning

(disclaimer), på svenska ofta bara fri­skriv­ning –– med­de­lande där den som till­handa­håller en vara, en tjänst eller in­for­ma­tion från­säger sig an­svaret för fel eller kost­nader som beror på fel eller fel­aktig an­vänd­ning. Om det gäller in­for­ma­tion kan fri­skriv­ningen gälla ansvaret för att in­for­ma­tionen är korrekt, aktuell, full­ständig eller laglig eller kon­se­kvens­er­na av att någon följer råd och an­vis­ningar. När en webb­sida länkar till in­for­ma­tion på andra webb­platser före­kommer också ofta an­svars­fri­skriv­ningar. – An­svars­fri­skriv­ningar är vanliga i USA, där det är viktigt att gardera sig mot stäm­ningar och höga skade­stånd. Men i Sverige är an­svars­fri­skriv­ningar av tvivel­aktigt värde. Man kan inte i Sverige undgå det ju­ri­diska ansvaret för slarv, fusk eller dåliga produkter enbart genom an­svars­fri­skriv­ning.

Document freedom day

årsdag för fria och öppna dokument-format. (Alltså inte nöd­vändigt­vis för att inne­hållet i do­ku­menten ska vara till­gäng­ligt för alla.) Firas varje år den sista ons­dagen i mars. –– Se documentfreedom.org. –– Fler års­dagar.

fri

(free) –– om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder ’’gratis’. ’Det är ’free as in free speech, not free as in free beer””. – I free­ware betyder free där­emot ’’gratis’’.

handboksfri

(walk-up-and-use) –– mycket lättanvänd; som nästan vem som helst kan använda direkt, utan för­kun­skaper eller utbildning. –– Ut­trycket används i an­vänd­bar­het om informations­system som användarna kanske bara använder en gång, och som därför måste vara begripliga direkt: till exempel biljett­auto­mater, väg­beskrivningar, musei­information. – Även: för­kun­skaps­fri.