BSD

Berkeley standard distribution –– ett Unix­­kom­pa­­ti­­belt operativ­­­system. –– BSD ut­­veck­­lades på Berkeley-uni­­ver­si­­tetet på 1980‑talet av bland andra Bill Joy. Det kallas ibland för Berkeley‑Unix. –– Systemet ligger till grund för flera kom­­mer­­si­­ella ut­föranden av Unix, som macOS (Darwin), och för vari­­anter av Unix som sprids fritt, till exempel FreeBSD, NetBSD, OpenBSD och Anonym OS†. –– BSD var på 1980‑talet huvud­­alter­­na­ti­vet till AT&T:s Unix­, System V, och det har skett om­­fattande kors­­be­­frukt­­ning mellan de två varianterna sedan dess. (Läs också om Unix­­krigen.) –– BSD är fortfarande inte en offi­ciell Unix­­version, det vill säga att det inte upp­­­fyller kraven i The single Unix speci­­fi­ca­tion (undan­­tag: Darwin). Det beror inte på kvali­­te­ten, utan på skill­­nader i upp­­bygg­­naden (eller på att certi­­fi­­eringen kostar för mycket), men The open group för­söker över­brygga skill­na­derna. –– 1993 belö­­nades BSD med Usenix life­time achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – BSD sprids med den programlicens som kallas för BSD-licensen: den ger innehavaren stor frihet att göra vad hon vill med programmet och programkoden, utan krav på att programmet ska förbli fri mjukvara, och det friskriver också den som överlämnar eller säljer programmet från ansvar för eventuella fel och skador.

[förkortningar på B] [unix] [ändrad 5 april 2018]