BSD

Berkeley standard distribution –– Unix­­kom­pa­­ti­­belt operativ­­­system. –– BSD ut­­veck­­lades på Berkeley-uni­­ver­si­­tetet på 1980‑talet av bland andra Bill Joy. Det kallas ibland för Berkeley-Unix. –– Systemet ligger till grund för flera kom­­mer­­si­­ella ut­föranden av Unix, som macOS (Darwin), och för vari­­anter av Unix som sprids fritt, till exempel FreeBSD, NetBSD, OpenBSD och Ano­nym OS. –– BSD var på 1980‑talet huvud­­alter­­na­ti­vet till AT&T:s Unix­, System V, och det har skett om­­fattande kors­­be­­frukt­­ning mellan de två vari­anterna sedan dess. (Läs också om Unix­­krigen.) –– BSD är fort­farande inte en offi­cell Unix­­version, det vill säga att det inte upp­­­fyller kraven i The Single Unix Speci­­fi­ca­tion (undan­­tag: Darwin). Det beror inte på kvali­­te­ten, utan på skill­­nader i upp­­bygg­­naden (eller på att certi­­fi­­eringen kostar för mycket), men The open group för­söker över­brygga skill­na­derna. –– 1993 be­­­lö­­nades BSD med Usenix life­time achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan).

[unix]