RSS

RDF site summary – teknik som visar användare när det finns nya inslag på webbsidor. Läsaren pre­nu­me­rerar på så kallade RSS-flöden från de webb­sidor hon är in­tres­serad av. Det förut­sätter att webb­sidan är an­passad för rss. Läsaren får då in­for­ma­tion om nytt material i ett spe­ci­ellt pro­gram, en RSS-läsare, eller genom en funktion som finns i de flesta webb­läsare. Från början visades bara rubrik och några rader från webb­sidan i RSS-flödet, så om man ville läsa mer fick man besöka den riktiga webb­sidan, men nu kan man ofta läsa hela texten i RSS-läsaren. Syftet med RSS är dels att minska be­last­ningen på webb­servern, dels att göra det enklare för läsaren att se om det har kommit något nytt. Sidor i RSS-format pub­li­ceras ibland för att andra webb­sidor också ska kunna pub­li­cera materi­alet rakt av: det kallas för syndi­ke­ring. RSS ut­veck­lades av Net­scape, och an­vänder ett XML-baserat format. Från början betydde RSS rich site summary, sedan hette det really simple syndication i några år. Ibland kallas RSS bara för XML. Speci­fi­ka­tionen för RSS finns här (länk). Ett alternativ till RSS är Atom. Läs också om Pubsubhubbub. RSS an­passat för ljud­filer kallas för podd­radio.