Gratis Gästis Högis

ett oskyddat wi-fi-nätverk som många deltagare anslöt sig till på Folk och försvars (folkochforsvar.se) konferens i Sälen i januari 2018. Nätverket hade installerats av Piratpartiets ungdomsförbund Ung pirat (ungpirat.se) i syfte att visa att många av deltagarna är naiva när det gäller it-säkerhet. Det hade varit fullt möjligt för utomstående att övervaka och avläsa all trafik på det trådlösa nätet. Enligt Ung pirat var det 80—100 deltagare som anslöt sig. Ung pirat gjorde samma sak på Folk och försvars konferens 2015: då hette nätverket Öppen gäst.

– In English: Gratis Gästis Högis was the name of an unprotected wi‑fi network installed by Ung pirat (Young Pirate), the youth organization of the Swedish Pirate Party, at the annual conference of Folk och försvar (Society and Defense, see this link) in the skiing resort Sälen in Sweden in January, 2018. The purpose was to show that participants in this event were naive about IT security. According to Ung pirat, 80—100 participants used the network, and all their communications could have been logged. Ung pirat pulled a similar stunt at the Folk och försvar conference in 2015. – For more summaries in English, click here.

[avläsning] [bluff och båg] [dumhet] [it-säkerhet] [wi-fi] [ändrad 11 april 2019]

Krack

en sårbarhet i krypteringen av den trådlösa kommunika­tionen med wi‑fi. – Krack blev känt i oktober 2017. En angripare kan använda Krack för att manipulera den så kallade handskakningen mellan wi‑fi‑routern och en ansluten klient, till exempel en dator. Resultatet av manipulationen blir att angriparen kan läsa meddelanden i klartext utan att behöva komma åt lösenordet. En ingående beskrivning finns på krackattacks.com. Sårbarheten uppges finnas i wi‑fi‑standarden, inte i protokollen för kryptering av wi‑fi, som WPA2. – Namnet Krack sägs vara en förkortning av key reinstallation attack.

[förkortningar på K] [sårbarheter] [wi‑fi] [19 oktober 2017]

vehicle-to-everything

(V2X) – benämning på system för kommunikation mellan fordon och allt som kan påverka for­donen eller som kan påverkas av fordonen. – Kommunika­tionen ska alltså kunna ske med andra fordon, med fotgängare eller med utrustning som skyddar väg­­kors­ningar, övergångsställen, vägarbete eller annat. Syftet är att före­bygga olyckor och underlätta körningen. Av uppenbara skäl måste V2X använda trådlös kommunikation i så kallade spon­tana nätverk. – Om man använder mobilnätet kallas det för cellular V2X, förkortat C‑V2X. – V2X är ett sammanfattande begrepp för vad som kallas för:

  • – V2D – vehicle-to-device – fordon till apparat – teknik för kommunikation mellan fordon och smarta mobiler eller annat bärbart, primärt sådant som tillhör ägaren, till exempel för låsning och upplåsning med mobilen;
  • – V2G – vehicle-to grid – fordon till elnätet – teknik för kommunikation mellan elfordon och elnätet. Fordonet ska med V2G inte bara kunna reglera laddningen av sina egna batterier, utan också vid behov kunna mata tillbaka el till elnätet;
  • – V2I – vehicle-to-infrastructure – fordon till infrastrukturen – teknik för kommunikation med vägnätet (sensorer, trafikövervakning, trafikljus) med syfte att varna bilisterna för vägarbete, trafikstockningar, hinder på vägen, dåligt väglag, olyckor och annat samt att hjälpa bilisten att välja bäst rutt;
  • – V2P – vehicle-to-pedestrian – fordon till fotgängare – teknik för kommuni­ka­tion mellan fordon och fotgängare genom smarta mobiler eller genom utrustning monterad på barnvagnar, rullstolar, rullatorer eller på annat sätt;
  • – V2V – vehicle-to-vehicle – fordon till fordon – teknik för kommunikation mellan motorfordon i trafiken.

– Både EU och USA har avsatt radiofrekvenser för denna typ av kommunika­tion. Däremot har bristen på reglering av V2X inte gjort det möjligt att införa det i större skala, och därtill kommer att det inte blir särskilt använd­bart förrän alla har det.

[bilar] [trådlöst] [ändrad 21 augusti 2019]

NFMI

near-field magnetic induction – teknik för trådlös dataöverföring med användning av ett modulerat magnetfält. (De flesta andra trådlösa tekniker använder elek­tro­mag­ne­tisk strålning, alltså radiovågor.) – NFMI har kort räckvidd, två—tre meter, vilket i många sammanhang är en fördel. För många slags trådlös kom­mu­ni­ka­tion, som trådlösa hörlurar och annan kroppsburen utrustning, finns det inget behov av längre räckvidd. Utanför sfären med två—tre meters radie är det praktiskt taget omöjligt att avlyssna NFMI, vilket höjer säkerheten. NFMI är också okänsligt för sådana stör­ningar som kan drabba radiobaserad kom­mu­ni­ka­tion, liksom för avsiktliga försök att störa. – Tekniken har utvecklats av den amerikanska företaget Freelinc (länk) och marknadsförs i mitten av 2010‑talet som ett bättre och säk­ra­re alternativ till blue­tooth. – Läs också om NFMC.

[förkortningar på N] [trådlöst] [ändrad 4 april 2017]

Multefire

Tre orange slingor, som stiliserade eldslågor, över ordet Multefire (TM)
Multe- som i LTE.

en teknik för att använda 4g i lokala trådlösa nät­verk på fria frekvenser. Det blir ett wi-fi-liknande system, men med samma teknik som i 4g-telefoni. Ett syfte är att ge högre säkerhet, bättre täckning och längre räckvidd än wi-fi. Det kommer att krävas särskilda mottagare, eftersom Multefire använder andra frekvenser än mobiltelefoni. Multefire är inte avsett som en av­last­ning av mobiltelefoninätet, även om det ska vara möjligt att länka ett Multefirenät till mobilnätet. Det är ett lokalt nätverk. Den första spe­ci­fi­ka­tionen för Multe­fire kom i januari 2017. Den har ut­veck­lats av or­ga­ni­sa­tionen Multe­fire Alliance (multefire.org). I den ingår bland andra Cisco, Ericsson, Huawei, Intel och Nokia. – Namnet: lte i Multefire syftar på LTE, tekniken i 4g.

[trådlöst] [ändrad 18 mars 2019]