cell broadcast

sändning av textmeddelande (SMS) till alla mobiltelefoner i ett område. – Används för informa­tion i nödsituationer som naturkatastrofer, bränder och svåra olyckor. Tekniken kan också användas för reklam och olika tjänster. Medde­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobiltelefoner som finns i den sändande basstationens täckningsområde (cell). En eller flera eller alla basstationer kan sända samma medde­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broadcast ingår i GSM‑standarden, men det krävs att basstationer och mobiltelefoner (eller annan utrust­ning som använder mobiltelefonnätet) anpassas till tekniken. – Se också Viktigt meddelande till allmänheten. – Förkortas CB eller CBS (cell broadcast service).

[meddelanden] [mobilt] [samhällsskydd] [ändrad 6 maj 2020]

Assisted GPS

eller A-GPS – ett system som hjälper mobiltelefoner att fastställa sin position när GPS inte fungerar. Då får telefonen i stället motsvarande informa­tion helt eller delvis från mobilnätets basstationer. – Assisted GPS är sedan länge inbyggt i mobiltelefoner, och används, förutom av telefonens användare, av räddningstjänster och andra för att lokalisera telefonen. – Svårigheter att få data från GPS‑satelliterna beror på att mottagaren måste ha klar sikt till himlen. Moln är inget hinder, men tät skog och höga berg kan blockera signalen helt eller delvis, och man kan inte använda GPS under tak. GPS är också rätt långsamt. Under goda förhållanden kan det ta en halv minut eller mer för GPS‑mottagaren att räkna ut sin position, men med dålig mottagning kan det ta tio minuter eller mer. Assisted GPS kan däremot bestämma mottagarens position på några sekunder. – Systemet bygger på ett system av servrar som är anslutet till mobilnätets basstationer. Servrarna hämtar information från GPS‑satelliterna och vidarebefordrar dem till telefoner med Assisted GPS. Basstationerna har fri sikt till satelliterna och flyttar sig inte, vilket underlättar beräkningarna. Servrarna kan också avlasta mobiltelefonen genom att göra större delen av beräkningarna. – Assisted GPS kallas också för Augmented GPS. – Läs också om Wi‑fi positioning system.

[samhällsskydd] [utomhusnavigering] [ändrad 21 januari 2021]

Rakel

ett svenskt system för radiokommunikation för polis, brandkår och ambulans samt andra blåljusmyndigheter. – Rakel infördes under åren 2006–2010. Det bygger på den europeiska standarden Tetra. Rakel använder digital teknik och krypterar all kommunikation. – Rakel har kritiserats för dåligt ljud, låg tillför­litlig­het och höga kostnader. Sommaren 2020 påbörjade MSB analys av hur ett nytt system, ibland kallat för Rakel generation två, Rakel G2, bör vara beskaffat. (Se MSB:s webbsidor – arkiverat). I februari 2021 lämnade MSB en rapport till regeringen där MSB bedömde att ett nytt system kan tas i bruk 2025–2028 till en kostnad av 7,3 miljarder kronor – se här. – Rakel står för Radiokommuni­ka­tion för effektiv ledning. – Se msb.se/rakel och dessa introduktionsvideor (länkarna brukar fungera, trots överstrykningar). – IDG:s artiklar om Rakel: länk.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på R] [samhällsskydd] [ändrad 12 februari 2021]

frekvensmodulering

– förkortat FM – den vanligaste metoden att överföra signalen i rundradio‑sändningar. Signalen (tal, musik) överförs som små variationer, modulering, på en fast radiofrekvens, en bärvåg. Frekvensmoduler­ing innebär att det blir små variationer i radiofrekvensen som innehåller signalen. När radio­mot­tag­a­ren tar emot signalen filtrerar den bort bärvågen. Det som finns kvar är avvikelserna, som i princip är identiska med signalen. Frekvens­modu­ler­ing används för all analog radio i Sverige, eftersom det ger en stabilare och mer störningsfri signal än den äldre tekniken amplitudmodulering (AM), som fortfarande är vanlig i USA. FM‑sändningar, som sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz (ultrakortvåg), har däremot begränsad räckvidd jämfört med AM‑sändningar på kortvåg, mellanvåg och långvåg. Anledningen till att man inte använder frekvensmodulering på de frekvensbanden är att FM kräver stor bandbredd. Det skulle med FM bara få plats med ett fåtal radiostationer på hela mellanvågsbandet (300 kilohertz–3 megahertz). – Planerna på att släcka FM‑bandet i Sverige och gå över till digitalradio med DAB-teknik gavs upp 2015. – I mars 2017 rekommenderade Internationella teleunionen (ITU) att alla smarta mobiler skulle ha inbyggd mottagare för FM‑radio, främst för att FM-radio är det troligen bästa och mest robusta sättet att nå allmänheten i krissituationer, se detta uttalande. I juni 2017 blev det lag i Mexiko att smarta mobiler ska ha FM‑mottagare. – På engelska: frequency modulation.

[fysik] [radio] [samhällsskydd] [ändrad 8 juli 2020]