SPML

Services provisioning markup language – språk för beskrivning och hantering av in­formations­för­sörjning i företag och myndig­heter. SPML ska ge möj­lig­het att automatiskt ange vilka användare eller datorer som ska ha åt­komst till viss elektronisk information och att ändra och återkalla sådana rättig­heter. Detta ska kunna göras med ett enda SPML-med­delande, även om det gäller många informations­källor. SPML bygger på XML och lan­se­ra­des 2003. –SPML har utvecklats inom Oasis, läs mer här.

[förkortningar på S] [xml] [åtkomst] [ändrad 21 juni 2017]

SWRL

Semantic web rule language – ett språk för regler som beskriver betydelsen av ord i den semantiska webben. – Reglerna ringar in betydelsen av ett ord genom definierade relationer till andra ord. Exempel: en morbror är en man och har minst en syster och minst en av hans systrar har minst ett barn. Detta uttrycks i SWRL i maskinläsbara regler som kan användas för automatisk informationssökning. SWRL är en kombination av två äldre regelspråk: OWL och Rule markup language (RuleML), och är en tillämpning av XML. – Se W3C:s webbsidor (länk).

[förkortningar på S] [webben] [xml] [ändrad 24 januari 2021]

NewsML

ett XML-baserat språk för uppmärkning av nyhetsmaterial. – Det nya med NewsML, som lanserades år 2000, jämfört med föregångaren NITF, är det XML‑baserade formatet, som är oberoende av operativsystem. NewsML kan hantera ljud-, bild- och videofiler samt leverera hela ”paket” med nyheter. Nyhetsbyrån kan också ange kategorier som inrikes, utrikes och sport med detaljerade undergrupper så att nyheterna automatiskt slussas vidare till rätt person hos mottagaren. Kvar från NITF finns möjligheten att dela upp nyhetstexter i rubrik, ingress, brödtext, bildtext etcetera, så att mottagaren mer eller mindre automatiskt kan publicera materialet i tryck eller på webben. – En ny version, NewsML-G2, presenterades 2008. – Läs mer här.

[massmedier] [programspråk] [webbpublicering] [xml] [ändrad 22 maj 2022] 

XBRL

Extensible business report language – XML‑baserat språk för uppmärkning av ekonomisk information. XBRL kan användas för bokföring, bokslut, redovisning, offerter, kreditupplysningar, börsdata och annan ekonomisk information. Informationen presenteras för mänskliga läsare i traditionell form på datorskärmen, men har dolda så kallade taggar skrivna i XBRL. Taggarna beskriver informationen i detalj så att den kan bearbetas av datorprogram, till exempel ”hällas in” i ett kalkylark. – Läs mer på xbrl.se.

[applikationer] [förkortningar på X] [xml] [ändrad 21 mars 2018]

XACML

eXtensible access control markup language – program­språk för be­skrivning av behörig­heter för in­loggade an­vändare i it‑system. XACML är en tillämp­ning av XML, och ut­vecklas i bransch­organisationen Oasis. Arbetet på XACML påbörjades 2001. Den senaste versionen, XACML 3.0, kom 2013. Målet är att XACML ska bli en de facto inter­nationell standard. – Mer här.

[förkortningar på X] [it-system] [programspråk] [ändrad 10 november 2018]

XSD

XML schema definition – metod att definiera de datatyper som ingår i ett XML-dokument och att automatiskt kontrollera att dokumentet är formaterat i enlighet med definitionen. En XSD-definition skrivs i XML. XSD är ett kraftfullare alternativ till DTD, och är en rekommendation från webbens ledningsgrupp W3C. – Läs mer på w3schools.com/xml….

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 20 februari 2023]

X3D

ett filformat för tredimen­sion­ella digitala bilder. Det är en efterföljare till 1990‑talets VRML†. – X3D är ett XML‑baserat språk, utformat för att digitala 3d‑miljö­er ska kunna över­föras i realtid i ett nätverk. – Läs mer på branschorganisa­tionen Web 3d Consortiums webb­sidor (länk).

[filformat] [xml] [3d] [ändrad 23 mars 2018]

XPointer

(XML pointer language) – verktyg för länkning på webbsidor. – XPointer ingår i XLL, som är en tillämpning av XML. XPointer gör att man kan länka till en eller flera bestämda platser i ett annat dokument. Man kan till exempel länka till alla rubriker i ett dokument och på så sätt skapa en innehållsförteckning. – Läs mer på W3C:s webbsidor (länk).

[förkortningar på X] [webbpublicering] [xml] [ändrad 23 juni 2017]