digital maoism

skribenten Jaron Laniers beteckning på det han också kallar för nätkollektivism (online collectivism). – I artikeln ”Digital Maoism: The hazards of the new online collectivism” från 2006 (arkiverad) kritiserade han tanken att värdefull och användbar kunskap kan skapas av ett stort antal personer som samarbetar över internet utan att känna varandra eller ens veta vad de andra heter. Det gäller sådana arbetsformer som på engelska har benämningar på crowd, hive, swarm och liknande. Kritiken gäller också wikier och Wikipedia. Sådana arbetsformer leder, enligt Lanier, till att deltagarna eftersträvar, eller tvingas till, konsensus och att all personlig prägel försvinner. Lanier anser att trovärdig information kommer från namngivna personer med en tydlig personlighet, och han påpekar att ingen ansiktslös kollektiv process kunde ha skapat iPhone.

[hop] [webbuppslagsverk] [wiki] [30 juni 2020]

crowdlending

”gräsrotsutlåning” – utlåning av pengar som ställs till förfogande av privatpersoner och företag. – Crowdlending ordnas av företag som förmedlar låneansökningar och presenterar dem för tänkbara utlånare. Utlånarna väljer vilka de vill låna ut pengar till i varje enskilt fall. – Skillnaden mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är att crowdlending hanteras som annan penningutlåning, det vill säga att det görs kreditprövning och att de som lånar ut pengarna räknar med att få dem tillbaka med ränta. De som satsar pengar i gräsrotsfinansiering gör det däremot för att de gillar en produktidé och vill bidra till att den förverkligas – de räknar inte med att få pengarna tillbaka.

[finansiering] [hop] [ändrad 1 januari 2021]

Folding@home

(FAH) – ett projekt för analys av proteinveckning, genomfört i ett distribuerat nätverk av frivilliga deltagares datorer. – Folding@home fick aktualitet under Covid 19‑pandemin våren 2020 eftersom ett av dess delprojekt är att undersöka Covid 19‑viruset. Alla som vill kan ansluta sig till Folding@home genom att ladda ner dess program och köra det på en internetansluten dator. Projektet hade i maj 2020 mer än en miljon deltagare och den sammanlagda kapaciteten hos de medverkande datorerna uppges överträffa världens snabbaste superdatorer. I maj 2020 nådde Folding@home en beräkningskapacitet på 3,2 exaflops. – Proteinveckning är ett beräkningsmässigt svårt problem: proteiner kan ses som långa kedjor av aminosyror, men de rullar ihop sig, ungefär som en härva av taggtråd, och deras kemiska egenskaper bestäms av vilka aminosyror som är ytterst och alltså kan interagera med andra molekyler. Det räcker alltså inte att veta vilka aminosyror som ingår. Det är en obesvarad fråga hur ett protein kan ”veta” hur det ska veckla ihop sig, trots att det finns miljoner möjliga sätt. – I november 2020 meddelade företaget DeepMind att det hade löst proteinveckningsproblemet – se deepmind.com/blog…. – Projektet Folding@home startades år 2000. Det samordnas av Washington university school of medicine in St. Louis (medicine.wustl.edu) i samarbete med många forskningsinstitutioner och företag. – Se foldingathome.org. – Jämför med SETI@home†.

[forskningsprojekt] [hop] [hälsa] [program för gemensamt arbete] [ändrad 30 augusti 2022]

mob

i it-sammanhang: en grupp människor som samtidigt befinner sig på samma plats för att göra något tillsammans. – Notera att engelska mob kan ha neutral betydelse och alltså inte behöver betyda pöbel eller mobb. Men ordet kan också ha den betydelsen; the Mob kan syfta på maffian. – Jämför med crowd, hive och swarm. – Mob kan också vara kort för mobil.

[mob] [hop] [16 mars 2020]

mob programming

samrådsprogrammering, skockprogrammering – programmering där en grupp av programmerare samtidigt och i samma lokal och vid en enda gemensam dator arbetar med att lösa en uppgift. – Jämför med flash mob computing. (Notera att ordet mob på engelska inte behöver ha negativ bibetydelse – det kan syfta på vilken skock människor som helst.)

[programmering] [hop] [12 mars 2020]

crowdmapping

gräsrotskartering – framställning av kartor över förekomster av händelser eller företeelser genom att många personer, var för sig, skickar in uppgifter till en tjänst. Kartorna publiceras på webben och förnyas löpande. Det är alltså en form av crowdsourcing. Kartorna kan gälla allt från skogsbränder och andra naturkatastrofer till upplopp, föroreningar och trafikstockningar; även mer önskvärda företeelser. – En känd plattform för gräsrotskartering är Ushahidi.

[geo] [hop] [informationsinsamling] [3 mars 2020]

MapSwipe

en app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. – Användaren går igenom satellitbilder av dåligt kartlagda områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – MapSwipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – MapSwipe finns för Android och iOS. – Se Läkare utan gränsers webbsidor.

[appar] [geo] [hop] [ändrad 5 november 2020]

Asteroid data hunter

ett program från NASA för gräsrotssökning efter asteroider. Det gäller främst asteroider som eventuellt kan träffa jorden. – Programmet riktar sig till amatörastronomer med egna teleskop. De kan rapportera sina iakttagelser till amerikanska rymdflygstyrelsen NASA med programmet. NASA kan sedan upptäcka eventuella asteroider genom att jämföra bilder. – Asteroid data hunter kan laddas ner från NASA:s webbsidor.

[forskningsprojekt] [hop] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 22 januari 2019]

hive

  1. – flock, grupp – grundbetydelse: (bi)-kupa – ord som ingår benämningar på gruppbeteenden. Hive mind – grupptänk, ”gå i flock” – om när grupptryck får alla i en grupp att välja en dålig lösning på ett problem. Ordet kan också användas om motsatsen, alltså det att många som tänker tillsammans kommer fram till en bättre lösning än de skulle ha gjort var för sig – gruppintelligens – se boids, emergent beteende och swarm logic. – Se också crowd och mob;
  2. HiveMind – ett nerlagt program från Apache software foundation – se denna länk.

[hop] [nätverk] [språktips] [ändrad 24 januari 2021]