mikroblogg

(microblog)socialt medium för korta meddelanden. Vanligt är att varje inlägg får vara på högst 140 tecken för att de ska kunna skickas som SMS. – Be­teck­ningen mikroblogg kan verka egendomlig, eftersom mikrobloggar inte ser ut som vanliga bloggar. Mikro­bloggar liknar delvis sociala nätverk som Facebook, men de som publicerar sig på mikrobloggar har inte vänner (en ömsesidig relation), utan följare. – Den mest kända mikro­bloggen är Twitter, se också Jaiku† och Plurk samt kinesiska Sina Weibo.

[mikrobloggar] [ändrad 31 januari 2018]

PubSubHubbub

förkortat PuSH, även kallat Hubbub – ett system för publicering av webbflöden så att de når abonnenterna nästan omedel­bart. – PubSubHubbub är en vidareutveckling av RSS och Atom. Det är utvecklat för att ny information ska nå abonnenterna så snabbt som möjligt och för att minska onödig trafik på internet. Till skillnad från hur det är med RSS och Atom så frågar nämligen inte en dator med PubSubHub­bub hela tiden webb­flödet ifall det finns något nytt. I stället får abonnentens dator ett med­delande när det finns något nytt att läsa (se push). – PubSubHubbub har utvecklats på Google. Det bygger på att webb­flödet sprids från en eller flera hubbar. När en abonnent abonnerar på webbflödet ansluts hon inte direkt till webbflödet, utan registreras på en av hubbarna. Hubben skickar ett kort meddelande när det finns något nytt, och då kan abonnentens webbflödesläsare hämta det nya. – Läs mer på GitHub (länk).

[bloggar] [rss] [ändrad 22 oktober 2017]

push

  1. (push technology) – beteckning på system som skickar information till registrerade mottagare utan att mottagaren behöver göra något. Det kan användas för e‑post, snabbmeddel­anden, chatt, uppdateringar, blogginlägg och annan information. Motsatsen, pull, innebär att informationen inte skickas till mottagaren förrän mottagaren begär det, vanligen genom att klicka på en knapp eller länk. – Pull var fram till mitten av 1990‑talet praktiskt taget det enda som fanns, eftersom datanäten var för långsamma och för dyra för att man skulle skicka information utan att mottagarna hade bett om det. – Men pushteknik blev en viktig trend i slutet av 1990‑talet, se Point­cast† och Marimba†, fast det tappade snart fart. En anledning var att pushtrafik tog upp en stor del av före­tagens nät­verk, vilket ledde till att många före­tag blockerade det. – På 2010‑talet fick pushteknik en renässans därför att de  flesta användare då hade fått kraft­fulla datorer och snabb internetanslutning. Pushteknik är därför inte längre en be­lastning på nätet. E‑post, andra meddelanden, aviseringar och programuppdateringar överförs auto­matiskt i många tjänster till an­vändarens dator eller smarta mobil. – Se också pushmail;
  2. PuSH, se Pubsubhubbub.

[bloggar] [datakommunikation] [förkortningar på P] [webbpublicering] [ändrad 22 oktober 2017]

slagosphere

slaggosfären” – kritiskt ord för bloggo­sfären, i synner­het för de bloggar som inne­håller kändis­skvaller och politisk hets. – Ordet slagosphere myntades 2006 av den amerikanska författaren Michael Chabon (michaelchabon.com). – Engelska slag kan betyda samma sak som svenska slagg, men har också en bredare betydelse – se Urban dictionary (länk).

[bloggar] [ändrad 11 augusti 2022]

Jaiku

ett nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 20062012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för allmän­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsingfors. Namnet Jaiku anspelade på den japanska dikt­formen haiku – mikrobloggan­det ansågs påminna om de kon­cent­re­rade formuleringarna i haikudikter – och på jojk. – Jaiku såldes i oktober 2007 till Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all utveck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – Käll­koden till Jaiku är tillgäng­lig som öppen källkod under namnet Jaikuengine, se här.

[mikrobloggar] [nerlagt] [ändrad 25 september 2018]

dweet

to dweet – att tweeta när man är full. An­spelar på för­kort­ningen DWI (driving while intoxicated) och tweet.

[bloggar] [jargong] [ändrad 7 maj 2020]

tweet seats

”tweetarplatser” – platser på opera eller teater avsedda för åskådare som tweetar under före­ställ­ningen. Normalt upp­manas publiken att stänga av sina mobil­tele­foner, men sedan slutet av 00-talet har en del scener i USA satt av utrymme för tweet­ande be­sökare – de för­väntas kom­men­tera det som händer på scen.

[bloggar] [ändrad 7 maj 2020]