R

Märket för programspråket R. Bokstaven R över en oval.ett programspråk avsett för statistik och analys av stora data­mängder. – R är ett alterna­tivt utförande av ett annat program­språk, S. R har utveck­lats inom GNU-pro­jektet och är därför fri mjukvara, medan S har utveck­lats på Bell Labs. Språket har funnits sedan 1993, men har fått ny aktu­ali­tet i mitten av 2010‑talet på grund av intres­set för big data och avan­ce­rad analys. Språket uppges 2015 ha flera miljoner använ­dare. – Språket R för­valtas av The R Foundation, se r-project.org. För att stödja användare av R bildade Linux Foundation i juni 2015 organisationen R Consortium, se r-consortium.org, med stöd av bland annat R Foun­dation, Google, Microsoft och Oracle.

[analys] [programspråk] [ändrad 22 augusti 2017]

Dagens ord: 2015-07-17