signaturinsamling

(fingerprinting) – kartläggning av egen­skaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i syfte att identi­fiera dem. Används vanligt­vis för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. Data­virus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webb­läsare har en signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket operativ­system det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticks­program och tillägg det har. Dessa egen­skaper med­delas när man anropar en webb­server från webb­läsaren. Det gör att man på server­sidan med hög träff­säker­het kan känna igen en individuell webb­läsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. – Men se fraud­fox. ( – För­växla inte fingerprinting med foot­printing, som är något annat.)