webRTC

(web real-time communication) – system för kom­mu­ni­ka­tion mellan an­vänd­are genom webb­­läsare, till exempel röst­­samtal och video­­samtal. WebRTC är ett pro­gram­me­rings­gräns­snitt (API), alltså en standard för hur man för vissa funktioner skriver kod för vissa ändamål som fungerar obe­ro­ende av till exempel operativsystem. – WebRTC har varit under arbete sedan 2011, och ses som ett rullande projekt. Bakom pro­jektet står inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF och webbens led­nings­­grupp W3C. Projektet drivs av Google, Mozilla och Opera. WebRTC har inte­gre­rats i de före­­tagens webb­­läsare. Apple och Micro­­soft har också an­ammat webRTC. – Se webrtc.org.

[förkortningar på W] [telefoni] [webben] [ändrad 22 november 2017]

Dagens ord: 2013-07-23