ISO

Internationella standardiseringsorganisationen, International organization for standardization – ett internationellt organ för industriella och kommersiella standarder. – ISO grundades 1947 och består av nationella standardiseringsorgan i över 160 länder samt representanter för några storföretag. ISO räknar sig inte som ett mellanstatligt samarbete, utan som en oberoende organisation. – Notera att ISO är en pseudoförkortning. Den valdes eftersom det inte gick att hitta en förkortning som passade på flera språk. (Det svenska namnet är troligen valt i efterhand för att passa till ISO.) – Se iso.org. – Med ISO/IEC betecknas standarder som ISO publicerar gemensamt med International electrotechnical commission, IEC (iec.ch).

[iso] [organisationer] [pseudoförkortningar] [14 mars 2022]

begränsningsteori

(theory of constraints, TOC) – principen att varje hanterbart system har, och måste ha, begränsningar (constraints). Utan begränsningar skulle systemet bli ohanterligt. Det finns alltid minst en begränsning. Utmaningen är att identifiera den centrala begränsningen och att anpassa de andra, mindre viktiga, begränsningarna till den. – Begränsningsteorin formulerades av Elyahu M Goldratt (1947–2011) i boken The Goal (1984; Målet, 1993). Den har tillämp­ning inom företagsledning.

[företag och ekonomi] [projektarbete] [ändrad 4 april 2017]

Patterson, David

(1947) – amerikansk forskare, tidigare professor i datorvetenskap vid Berkeley, sedan 2016 forskare vid Google. – David Patterson konstruerade de första RISC‑processorerna och ledde utvecklingen av RAID‑tekniken för snabb och säker datalagring på hårddisk. Under 00‑talet arbetade han på att göra datorer kraschsäkra genom så kallad recovery-oriented computing. David Pattersson belönades år 2000 med von Neumann‑medaljen och 2007 med Katayanagipriset. 2017 fick han Turingpriset, se länk. – Läs mer på Googles webbsidor.

[david patterson] [personer] [ändrad 28 mars 2018]

Bell Labs

ett amerikanskt forskningsinstitut, sedan 2016 ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. –Verksamheten finansierades av dåvarande ägaren AT&T, som fram till 1984 i praktiken hade monopol på telefonsamtal i USA. Genom en överenskommelse med amerikanska staten fick AT&T behålla det monopolet (fram till 1984), bland annat på villkor att AT&T satsade en procent av sina intäkter på forskning. Genom uppdelningen av AT&T (se Baby Bells) och senare övertagande har Bell Labs intäkter minskat. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde alltså från början AT&T, men ingick från 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel‑Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labsse länk.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell‑labs.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 10 maj 2020]

Rheingold, Howard

amerikansk författare och journalist (1947), en av de första som insåg att dator­nätverk är en form av grupp­gemen­skap. – Howard Rheingold myntade uttrycket virtual community (hans bok The virtual community kom 1993 och kan laddas ner här) och smart mob (boken Smart mobs kom 2002). Boken Virtual reality från 1991 spred kunskap om virtuell verklig­het och hur det fungerar. – Rheingold var med och grundade den tidiga BBS:en The Well, och var med och startade tid­skriften Wired. – Howard Rheingolds webb­­plats är rheingold.com.

[howard rheingold] [personer] [ändrad 28 juni 2017]

cellular

cellbaserad, cellulär – uppbyggd av celler:

  1. – om nät för mobiltelefoni: uppbyggd av många samverkande basstationer med delvis överlappande täckningsområden (celler – tänk på cellerna i en bikaka). Alla moderna nät för mobiltelefoni, utom satellittelefonisystem, är cellbaserade. (Alternativet skulle vara att ha en jätte­lik basstation som täcker ett helt land, eller hela världen, vilket inte fungerar om man har många abonnenter.) – Idén om cellbaserade nät fram­fördes 1947 av Martin CooperMotorola (se Wikipedia). – Cellular phone eller, oftast, cellphone, eller bara cell, är amerikanska för mobiltelefon. Den mer begripliga benämningen mobile phone börjar få fotfäste i USA. – Se också cellmuxing
  2. – cellular automaton, se cell­automat.

[ai] [mobilt] [ändrad24 maj 2013]