Archival information package

ett standardformat för information som arkiveras. – Alltså sådant som ska sparas utan ändringar under i princip obegränsad tid. Innehåller dels den information som ska sparas, dels metadata som beskriver inne­hållet och gör det sökbart. Det finns också skydd mot ändringar av innehållet. Informationen ska också förbli läsbar trots tekniska förändringar. – Förkortas till AIP. Ingår i OAIS, Open archival information system.

[arkivering] [filformat] [ändrad 5 februari 2022]

virtuellt bandbibliotek

system för arkivering och backup av data på ett sätt som efterliknar lagring på magnetband, men som i själva verket sker på hård­diskar eller SSD. Anledningen till att systemet efter­liknar lagring på band är att det finns it‑system har program och rutiner som är an­pass­ade för det. Man kan gå över till hård­diskar utan att resten av it‑sys­temet märker något. Anledningen till att man går över till hård­diskar är dels att hård­diskar har blivit billiga, dels att de flesta operationer går mycket snabbare på hård­disk än med band­station. – På engelska: virtual tape library, VTL.

[arkivering] [backup] [band] [virtuellt] [ändrad 10 december 2018]

tier 3 storage

tredje nivåns datalagring – oftast: lagring av data som kanske aldrig mer kommer att efter­frågas, men som ändå måste sparas. Alltså: arkivering. – Tredje nivåns data­lagring kan göras på lång­samma medier, till exempel på band eller DVD, som kanske måste hanteras för hand. – Notera: Definitionen av de olika nivåerna skiljer sig mellan olika leverantörer. Det är bara den första nivån som är likartad hos alla. Det vanliga är tre nivåer, men en del leverantörer skiljer mellan fem nivåer. – Jäm­för med tier 1 storage och tier 2 storage.

[arkivering] [ändrad 29 maj 2019]

nearline

om datalagring: nearline storage – data­lagring som ger snabbare åtkomst än offline, men är lång­sammare än on­line. Data lagras på optiska diskar eller band­kassetter i system som gör att efter­frågad in­formation kan göras åtkomlig på några sekunder. Man kan också an­vända hård­diskar som är stilla­stående, utom när någon efter­frågar in­formationen som de innehåller. (Se MAID, massive array of idle disks.) – Near­line‑data­lagring är en kompromiss mellan arkivering och direkt­åtkomst. En fördel är att kostnaderna för kylning och drift minskar, efter­som informations­bärarna står stilla större delen av tiden. – Se också WORO.

[datalagring] [ändrad 5 februari 2020]

arkiv

  1. – i datalagring: samling filer som kanske aldrig mer kommer att behandlas, men som inte bör eller inte får raderas. De ska inte heller ändras. Det kan till exempel finnas lagar och bestämmelser som säger att data måste sparas ett bestämt antal år. Arkivering görs därför ofta på långsamma men billiga medier, till exempel magnetband eller DVD, eftersom man räknar med att de sällan eller aldrig kommer att efterfrågas. Numera sker arkivering allt oftare på hårddiskar eller SSD. – Se också tier 3 storage;
  2. – beteckning på filer som är till­gängliga för ner­laddning från inter­net med anonymt ftp;
  3. – flera filer som lagras som en enda fil, vanligtvis komprimerad, till exempel ett tar-arkiv (tarball);
  4. – i Bittorrent: en komplett upp­sättning filer – en eller flera – som ingår i en ner­laddning. Den som har ett komplett arkiv på sin dator (och ger andra till­gång till det) kallas för seeder. Ett arkiv i Bit­torrent är uppdelat i småbitar. Den som ännu inte har ett komplett arkiv (en leecher) kan ändå vara med i Bittorrent;
  5. – den meny i grafiska användargränssnitt som inne­håller instruktioner som Spara, Spara som och Skriv ut med flera. Arkiv är här en över­sättning av engelska File – se fil.

– I allmänspråket är ett arkiv en lagrings­plats för information som inte längre behövs i den dagliga verksamheten, och som inte får eller ska ändras, men som ändå ska sparas på ett säkert och välordnat sätt.

[arkivering] [datalagring] [filer] [grafiskt användargränssnitt] [webbpublicering] [ändrad 3 juli 2021]

Open archival information system

(OAIS) – en standard för digitala arkiv. – OAIS anger hur information ska lämnas in, bevaras och göras tillgänglig och sökbar under lång tid. Med ”lång tid” menas här att informationen ska vara tillgänglig även efter flera generationer av tekniska förändringar – se långtidsarkiv. Ett dokument eller annan informations­mängd som sparas i ett OAIS‑anpassat arkiv kallas för AIP, archival information package. – OAIS utvecklades av amerikanska rymdflygstyr­elsen NASA, men används av många organisationer, bland annat av OCPC. – OAIS blev ISO‑standard 2003, reviderad 2018 – se iso.org…. – Läs mer om OAIS på oais.info.

[arkiv och bibliotek] [arkivering] [standarder] [ändrad 14 mars 2022]

innehållsadresserad lagring

(content-adressed storage eller content-adressable storage, förkortat CAS) – möjlighet att hitta lagrad information genom att söka efter innehållet. – Med innehållsadresserad lagring behöver man inte veta adressen till den plats i datalagringssystemet där informationen finns, eller det relevanta filnamnet. Det behövs inte heller något index som hänvisar till rätt adress. I stället ingår både informationen och adressen i en så kallad innehållsadress (content address). Innehållet representeras vanligtvis av ett kondensat (hash). Observera att det inte handlar om att kunna göra sökningar på ord eller fraser, som i sökmotorer, utan man söker på hela innehållet, till exempel hela filen. Detta fungerar i praktiken bara på data som lagras permanent och som inte kommer att ändras (eftersom ändringar leder till omflyttningar). System för innehållsadresserad lagring används för arkivering och tillåter inte ändringar eller kopiering av filer.

[arkivering] [ändrad 2 februari 2018]

Fedora

Bild på hatt.
Känd från Indiana Jones.

– Ordet: På engelska är en fedora ett slags hatt.

[arkivering] [linuxdistributioner] [ändrad 17 februari 2023]

 

tertiärminne

ovanlig term för datalagring för arkivering, ofta på långsamma medier som magnetband eller optiska diskar, numera allt oftare även på hårddiskar eller SSD i nätverk. Man flyttar filer som sällan eller aldrig efterfrågas, men som inte får eller bör raderas, till långsamma men billiga medier. Tertiärminne är ibland åtkomligt genom så kallade jukeboxar.

[arkivering] [minnen] [ändrad 19 november 2019]