Polismetodutredningen

skrinlagd svensk statlig utredning som bland annat ville ge polis och åklag­are rätt att begära fram information om e‑post och annan elek­tron­isk kommunikation, även vid miss­tanke om lindriga brott. Den lades fram 2009, men hade 2017 inte lagts till grund för lagförslag eller beslut i Riks­dagen. In­rikes­minister Anders Ygeman (S) sade i en intervju 2016 att han inte ens hade läst den (länk). – Ut­red­ning­ens officiella namn var En mer rätts­säker in­hämtning av elektronisk kommunikation i brotts­be­kämp­ningen (SOU 2009:1) (länk). För­slaget gav åklagare rätt att begära fram in­for­ma­tion om miss­tänkta brottslingars elektroniska kommunikation utan dom­stols­prövning, även när det gäller miss­tanke om brott som inte straffas med fängelse. – Läs också om Acta, Datalagringsdirektivet, FRA-lagen, Gallo­rap­porten, Hadopi, Ipred, Ripa, Stockholmsprogrammet, Tele­kom­paketet och Indect.

[juridik] [personlig integritet]