Anti-counterfeiting trade agreement

(Acta) –– föreslaget inter­natio­nellt avtal mot för­­fals­kade mär­kes­varor och pirat­kopior, stoppat av Europaparlamentet. – För­­slaget blev hårt kri­ti­se­rat för att det bland annat skulle ge tullen rätt att god­­tyck­­ligt söka igenom re­se­närers da­torer, mu­sik­­spelare och mo­bil­­tele­­foner efter even­­tu­­ella otillåtna kopior av film eller musik. Det skulle också ha för­­svårat för­­sälj­­ning av billiga kopior av läke­­medel i fattiga länder. Dess­­utom på­gick för­­hand­­lingarna om av­talet under stort hem­­lig­­hets­­makeri. – I för­­hand­­lingarna om Acta deltog EU, USA och ett antal andra länder. En pre­­li­­mi­­när version av avtalet blev offentlig först i april 2010, en nyare version kom i ok­tober 2010, se här. – I ja­nu­ari 2012 under­teck­nade nästan alla EU:s med­lems­­stater av­talet, även Sverige, men genom att Europaparla­­men­tet röstade ner av­talet den 4 juli 2012 kan inget EU‑land tillämpa Acta. Där­efter miss­tänks det att in­slag från Acta kommer att smusslas in i ett avtal mellan Kanada och EU, se Ceta. – Under 2013 för­hand­lade EU och USA om ett annat avtal, se TTIP. – Se Wikipedia..– – Läs också om FRA‑lagen, Gallo­­­rapporten, Hadopi, Investigative powers act, Ipred, Stock­holms­­pro­­gram­met, Tele­kom­paketet, Polis­metod­ut­red­ningen, SOPA och Indect.

Dagens ord: 2012-08-02