Telekompaketet

kontroversiellt EU-förslag om regler för tele- och datakommunikation. –– Från början ingick regler om att den som miss­­tänktes för pirat­kopiering skulle kunna stängas av från inter­net. För­slaget röstades slutligen igenom, med vissa mildringar, i november 2009. På engelska heter det Telecoms reform package. –– Det huvud­sakliga syftet med för­slaget var att göra reglerna för tele- och datatrafik mer enhetliga i EU‑länderna. För­slaget blev kontro­versiellt för att det också inne­höll regler om att an­vänd­are som miss­tänktes för pirat­kopiering av film, musik eller annat upp­hovs­skyddat material skulle kunna stängas av från inter­net, och för att inter­net­­opera­törer skulle åläggas att blockera visst material. Resultatet skulle enligt kritikerna bli att den fria spridningen av information upphörde. – Tele­kom­paketet lades fram första gången 2007. Ett tillägg som röstades igenom i Europa­parlamentet i april 2009 inne­bar att ingen skulle kunna stängas av från inter­net utan dom­stols­prövning. Minister­rådet och Europa­parlamentet enades i november 2009 om att det inte ska gå att stänga av någon från inter­net utan prövning. Det står dock inte var och hur prövningen ska ske. Med den ändringen röstades Tele­kom­paketet igenom i november 2009. –– En samman­fattning av Tele­kom­paketet finns här.– – Läs också om Data­lagrings­direktivet, Gallo­rapporten, Hadopi, Ipred, Acta, Indect och Ripa samt om Polis­metod­utredningen.

[eu] [it-relaterad brottslighet] [politik] [telekom] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2017]