cyberpidgin

förenklat språk som används på inter­net när människor från olika språkgrupper kommunicerar. – Pidgin­språk är språk som ingen har som modersmål, men som används i kommunikation mellan olika språk­grupper. Det brukar vara en för­enklad form av ett etablerat språk som engelska eller franska. Det ingår också ofta ord och uttryck från andra språk. Ett pidginspråk som har stabiliserats och blivit huvud­språk för en folkgrupp kallas för kreol. – Se också cyberkreol.

[språk] [ändrad 19 april 2020]

cyberkreol

ett tänkt fram­tida språk som några tror kommer att växa fram ur kommunikationen på internet. Det kan tänkas bli en kombi­na­tion av förenklad engelska och de för­kort­ningar och special­ord som används i chatt och SMS. – Ett kreol­språk är i språkvetenskapen ett före detta pidgin­språk (ett hjälpspråk som är ett förenklat ”riktigt” språk) som har stabili­serats och sedan har blivit huvudspråk för en folk­grupp. – På engelska: cybercreole. – Läs mer i denna artikel. – Jämför med cyberpidgin.

[språk] [ändrad 18 april 2020]

cyberpunk

  1. – science fiction som handlar om hackare, och som ofta utspelar sig i en totalitär nära framtid (en dystopi). – Kända författare i genren är William Gibson och Bruce Sterling. Genrens storhetstid var runt 1990. – Ordet: Samman­satt av cyber och punk i betydelsen slyngel. – Läs också om cybernoir, cypherpunk och steampunk;
  2. Cyberpunk 2020 är ett rollspel som först lanserades 1990. Det utvecklades av Mike Pondsmith (på Twitter) och har kommit i flera versioner. 2020 kom Cyberpunk 2077. – Se talsorianstore.com…;
  3. – hackarnas subkultur i början av 1990‑talet. – Se boken Cyberpunk av Katie Hafner och John Markoff, 1991.

– Läs också om edupunk.

[hackare] [konst och litteratur] [ord på -punk] [ändrad 20 december 2020]

cybersoul

– cybersjäl:

  1. – i filosofi: människans djupaste person­lig­het sedd som ett mönster av data som i princip kan återskapas med elektronik. Idén fram­fördes 1999 av författaren Margaret Wertheim (se Wikipedia) i boken The pearly gates of cyberspace (länk);
  2. – den del av personlig­heten som ut­vecklas i cyber­rymden, eller som kommer till ut­tryck där.

– Se också cyber.

[filosofi] [psykologi] [ändrad 19 april 2020]

cyberbrott

brott som utförs med användning av dator och internet. – Sådana brott är bland annat olaga identitetsanvändning, dator­bedräg­eri och andra bedräge­rier som Nigeria­­brev, data­intrång och spridning av bilder på sexuella över­­grepp mot barn. En del brott är sabotage av it‑system, till exempel distribuerade över­belastnings­attacker och spridning av data­virus och liknande. – I stället för cyber­brott kan man tala om data­brott eller it‑brott. (Se också cyber.)

[it-brott] [ändrad 20 juni 2018]

Cyber intelligence sharing and protection act

(CISPA) – ett nedröstat amerikanskt lagförslag om att ge privata företag rätt att ta del av information om kommunikation på internet, insamlad av statliga organ. Lagförslaget lades fram 2011 i USA:s representanthus av republikanen Mike Rogers. Förslaget fick kraftig kritik från medborgarrättsorganisationer. Det röstades igenom i representanthuset i april 2013, men godkändes inte i senaten. Efter flera misslyckade försök att få CISPA antaget av senaten infördes i stället 2015 en liknande lag, Cybersecurity information sharing act (CISA).

[lagar] [ändrad 19 april 2020