skiftlås

på skriv­maskiner: en tangent som låser alla tecken i skift­läge: alla bokstäver skrivs som versaler (stora bok­stäver), och siffer­tangent­erna ger inte siffror utan !, ”, # och så vidare. Skift­låset är aktivt tills man stänger av det. – På engelska: shift lock. – På datorer mot­svaras skiftlås av versal­lås, som inte fungerar riktigt likadant. Versal­låset på­verkar nämligen bara bokstavstangent­erna. Det gör inget om man kallar da­tor­ernas versal­lås för skift­lås, men det är alltså inte riktigt samma funk­tion.

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]

skiftläge

om tangentbord: läget när skift­tangenten är ner­tryckt. Alla bok­stäver blir då versaler och i stället för siffror blir det det andra tecknet på re­spek­tive tangent (!, ”, #, ¤…). – Läs också om skill­naden mellan versal­lås (på datorer) och skift­lås (på skriv­maskiner).

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]

skifttangent

 1. – den tangent som aktiverar skift­läge för det tecken som skrivs direkt efter att skift­tangenten har tryckts ner. – Skifttangenten gör att bokstäver skrivs som versaler, och i stället för 1, 2, 3, 4… blir det på svenskt tangentbord !, ”, #, €… – Skifttangenten finns längst till vänster på samma rad som Z. Dessutom brukar det finnas en längst till höger på samma rad. – Skifttangenten påverkar bara ett tecken i taget. Skiftlåset, däremot, som brukar finnas ovanför den vänstra skifttangenten, låser skiftläget tills man trycker på skiftlåset igen. På datorer brukar skiftlåset vara ett versallås, det vill säga att den låser enbart bokstavstangenterna i versalläge. – På engelska: shift key respektive shift lock och caps lock;
 2.   – beteckning på andra tangenter som aktiverar tecken eller funktioner som inte visas på tangentbordet. På datorer brukar det finnas flera skiftlägen som aktiveras med olika tangentkombinationer, ofta med ctrl.
 3. – läs också om dödtangent och låstangent.

[tangentbord] [ändrad 2 oktober 2021]

chiclet

chiclet keyboard, chiclet-style keyboard; även: island-style keyboard: om tangenter på tangentbord: platta, tunna tangenter med räta sidor och avrundade hörn. – Slaglängden är kort. Det är den typ av tangenter som ofta finns på tunna bärbara datorer. Ursprungligen var benämningen nedsättande, men sedan länge är den rent beskrivande. – Ordet: Syftar på det amerikanska tuggummit Chiclets, som har liknande form (ungefär som de svenska kolorna Brio).

[tangentbord] [ändrad 10 oktober 2015]

ta bort

(delete) – även radera – ta bort en fil eller en del av innehållet i en fil. Kommandot ta bort kan utföras på flera sätt:

 1. – med backtangenten med utgångs­punkt från insättningspunkten;
 2. – med tangenten Delete (ibland DEL) eller backtangenten efter att man har markerat vad som ska tas bort;
 3. – med ett meny­kommando eller en virtuell knapp på bildskärmen.

– Kommandot ta bort kan ofta, men inte alltid, ångras (undo). Datorer med grafiskt användargränssnitt sparar borttagen information i den så kallade papperskorgen, där den blir kvar tills man även raderar den från papperskorgen eller tömmer papperskorgen helt. – I vissa program aktiverar tangenten Delete överskrivningsläge, och då är den alterna­tivet till insert‑tangenten. – Skilj mellan delete och cancel (avbryt, upphäv). – Se också makulera (discard), scratch och mjuk borttagning. – Notera att raderad informa­tion ofta kan åter­skapas – se data­remanens.

[användargränssnitt] [data] [tangentbord] [ändrad 8 januari 2018]

apyware

anti-spyware – vanlig felskrivning av spyware, se spion­program. – Apyware har blivit en känd och etablerad förkortning för anti‑spyware. Orsaken är att många missar s:et på tangent­bordet när de ska skriva spyware, och i stället träffar a:et som ligger intill. Därför lägger många som marknadsför anti‑spionprogram till apyware som meta­data på sina webbsidor. Då når de även de som har fingrar som slinter. – Se också Cupertino effect.

[avsiktliga fel] [skadeprogram] [språk] [-ware] [ändrad 17 mars 2015[

dödtangent

datortangent som skriver en accent, men som sedan inte flyttar fram insätt­nings­­punkten. Detta för att man ska kunna skriva ett tecken under accenten utan att behöva backa. (På skriv­­maskiner måste man backa.) – Exempel: franska noël skrivs på dator n‑o‑¨‑e‑l. På en skrivmaskin hade man skrivit n‑o‑¨‑[backa ett steg]‑e‑l. – Tecknet ¨ (trema) finns alltså på en dödtangent, liksom ^ (cirkumflex), ´ (akut accent), ` (grav accent) och ~ (tilde). – På engelska: dead key.

[tangentbord] [tecken] [ändrad 17 mars 2022]

enter

 1. – to enter – se mata in och inmatning;
 2. – på tangentbord: Enter – en tangent som numera oftast är identisk med retur­tangenten. Men på vissa äldre tangent­bord fanns en separat Enter‑tangent. Enter-tangenten användes när man avslutade och bekräftade inmatning av data i ett fält;
 3. – knapp på ingångssidan till webb­plats: ger tillträde till resten av webbplatsen, ofta efter att besökaren först har läst och godkänt vissa villkor. Kan i denna användning över­sättas med ”Öppna”.

[användargränssnitt] [tangentbord] [webben] [ändrad 11 oktober 2018]

Keysweeper

en tangentloggare som ser ut som en USB‑laddare. – Keysweeper uppfångar och sparar tangenttryckningar från trådlösa Microsoft‑tangentbord i närheten. – Keysweeper har utvecklats av säkerhetsforskaren Samy Kamkar (se samy.pl), och blev känd i början av 2015. Samy Kamkar bedömer att Keysweeper kan tillverkas och säljas för 20—30 dollar. Det är ingen produkt som kan köpas. – Se samy.pl/keysweeper.

[tangentbord] [övervakning]

alt

 1. alt-tangenten, alternativtangenten – en funktionstangent som brukar finnas till vänster om mellanslagstangenten. Den trycks ner tillsammans med någon annan tangent och ändrar då den tangentens funktion på ett sätt som varierar från program till program. På Mac kallas den på engelska för option key, men den är ändå märkt med alt och med tecknet;
 2. – en samling diskussions­forum på Usenet med färre regler än på övriga Usenet. Under alt finns ett stort antal forum (alt‑hierarkin) som alt.astronomy och alt.celebrities.madonna. Vem som helst som vet hur man gör kan starta ett Usenetforum under alt. Sådana forum brukar vara mer specialiserade än andra Usenet­forum. – Friheten att starta alt‑forum uppvägs av att andra Usenet­servrar kan strypa dem genom att vägra att ta emot dem. Man kan nå alt‑forumen på Usenet genom Google Groups.

[diskussioner] [tangentbord] [ändrad 30 november 2018]