CAD

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och konstruk­tioner på dator­skärm. Äldre program för CAD var ofta tvådimensionella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visualisering, och CAD-rit­ningen kan tas som underlag för rapid prototyping, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra tillverknings­processen (se CAM). – Se också byggnadsinformationsmodellering och SCAD. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

[applikationer] [cadcam] [förkortningar på C] [grafiskt användargränssnitt] [illa omtyckta personer] [industriell it] [ändrad 18 oktober 2020]

CAM

computer assisted (aided) manufacturing – datorstyrd till­verkning, vanligtvis med utgångspunkt från CAD (computer assisted / aided design). Ofta skriver man CAD‑CAM.

[cadcam] [förkortningar på C] [ändrad 2 augusti 2020]

feature

  1. – funktion, finess, egenskap. Ordet används också som verb: ”the new mobile phone features a keyboard” – den nya mobil­tele­fonen kommer med / har / ståtar med tangent­bord”, ibland ”inne­håller”. ”Is it a bug or a feature?””är det en bugg eller en funktion?” – ironisk kom­men­tar till pro­gram­före­tags vana att bort­för­klara uppen­bara fel. – Se också feature creep;
  2. – i tidningar (även på svenska): längre artikel eller re­por­tage.

– Ordet: Feature kommer av ett gammalt franskt ord, faitur, som betyder hur något är gjort, utförande.

[massmedier] [produktutveckling] [språktips] [ändrad 11 juni 2020]

Murphys lag

Porträtt av Ed Murphy,
Edward A Murphy,

(Murphy’s law)”Om det finns två eller flera sätt att göra något på, och ett av dem kan ställa till katastrof, så kommer någon att göra på det sättet.” – Det är den ursprungliga formuleringen från 1949, hämtad från den amerikanske flyg­vapen­ingenjören kapten Edward A Murphy (1918—1990), citerad av hans son Robert Murphy. Den vanliga, mer kända formuleringen av Murphys lag är i själva verket Finagles lag. (En kortare formulering i Murphys anda skulle vara ”Om det alls går att göra fel så kommer någon att göra fel.”) – Murphys lag är inte lagen om alltings jävlighet, utan ett uttryck för Ed Murphys nitiska perfektion­ism. Han ansåg att fel kunde förebyggas – men bara om man kollade och dubbel­kollade och garderade även mot de mest osannolika misstag. Produkterna skulle vara idiotsäkra. – Se artikel i Scientific American, maj 1997. – Murphys lag har likheter med Sods lag, Spodes lag och fysikens fjärde lag, men absolut inte med Moores lag. Därtill kommer Muphrys lag.

[fel] [lagar] [ändrad 26 april 2018]

affordance

affordans – egenskapen att inbjuda till att bli använd på ett visst sätt (om föremål eller tjänster). Även: det att en person kan utföra en viss handling därför att hennes om­giv­ning till­handa­håller den möjlig­heten. – Affor­dance är ett svår­över­satt begrepp inom människa‑dator­inter­aktion och formgivning. Den enklaste lösningen är troligen att för­svenska det till affordans. Poängen är att om ett före­mål är form­givet på rätt sätt så förstår man vad man ska ha det till och hur man ska hantera det. – Ordet affordance är bildat av engelska to afford i betydelsen att erbjuda, att tillhandahålla. Det är hämtat från ekologin och myntades 1979 av James J Gibson (1904—1979, se Wikipedia) i The ecological approach to visual perception (1986), där han skrev: ”The affordances of the environ­ment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refers to both the environ­ment and the animal in a way that no existing term does. It implies the complementarity of the animal and the environ­ment …”

[användargränssnitt] [formgivning] [ändrad 28 november 2018]

sex sigma

noll fel som mål vid förbättring av tillverkning och affärs­processer. – I stället för att man bara rättar fel efter att de har uppstått ska till­verk­ningen eller processen ändras så att inga fel uppstår. – Namnet: Sigma betecknar en statistisk standard­avvikelse. Sex sigma står för en väldigt stor avvikelse (åt önskat håll) för det för­väntade medel­värdet för antalet fel. Det motsvarar högst 3,4 fel av en miljon möjliga fel (en produkt kan ha flera fel). – På engelska: six sigma.

[innovation och produktion] [ändrad 2 oktober 2020]

mesh

  1. – nätverk där varje ansluten enhet har kontakt med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur har kontakt med sina grannar, och så vidare. Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. I princip kan varje medlem av nätet kommunicera med varje annan medlem (nod) av nätet, oavsett avstånd, genom ett eller flera ”hopp”. Ofta finns det anslutning till internet vid en av noderna. – Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Meddelanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mot­tag­a­ren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för med­del­an­de­na från avsändare till mottagare. – Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internetanslutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det auto­ma­tiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 00‑talet började forskare och entusiaster experimentera med wi‑fi‑baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bredbandsanslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är Firechat. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), ibland förkortat MANET. – Läs också om fog computing. – Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;
  2. – om wi-fi: samverkande nätverk av routrar för hemmabruk. Säljs i paket om flera routrar. Routrarna kommunicerar med varandra för att ge täckning i hela bostaden. För användaren blir det som att vara ansluten till en enda router med lång räckvidd;
  3. – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var­andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;
  4. ”hönsnät” – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tredimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas på engelska också för wire­frame.

[cadcam] [mobilt] [nätverk] [3d] [ändrad 11 oktober 2019]

wireframe

  1. – website wireframe – skiss av webbsida där plats för redaktionell text, annonser och bilder markeras med rutor;
  2. – ritning av tredimensionellt föremål med visad som ett rutmönster. Det ser ut som om ett osynligt föremål har slagits in i ett nät. – Kallas på engelska också för mesh, på svenska ofta hönsnät.

[cadcam] [webbpublicering] [ändrad 18 mars 2018]