SCAD

  1. solid CADCAD som är avsett för utformning av solida objekt. Program för solid CAD räknar alltså inte bara på objektets form, utan också på dess fysiska egenskaper, betingade av det material det ska tillverkas i;
  2. structural CAD – CAD avsett för konstruktion av byggnader (structures) i vid bemärkelse.

[cadcam] [förkortningar på S] [industriell it] [3d] [ändrad 18 oktober 2020]

CAD

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och konstruk­tioner på dator­skärm. Äldre program för CAD var ofta tvådimensionella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visualisering, och CAD-rit­ningen kan tas som underlag för rapid prototyping, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra tillverknings­processen (se CAM). – Se också byggnadsinformationsmodellering och SCAD. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

[applikationer] [cadcam] [förkortningar på C] [grafiskt användargränssnitt] [illa omtyckta personer] [industriell it] [ändrad 18 oktober 2020]

CAM

computer assisted (aided) manufacturing – datorstyrd till­verkning, vanligtvis med utgångspunkt från CAD (computer assisted / aided design). Ofta skriver man CAD‑CAM.

[cadcam] [förkortningar på C] [ändrad 2 augusti 2020]

mesh

  1. nätverk där varje ansluten enhet har kontakt med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur har kontakt med sina grannar, och så vidare. – Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. I princip kan varje medlem av nätet kommunicera med varje annan medlem (nod) av nätet, oavsett avstånd, genom ett eller flera hopp. Ofta finns det anslutning till internet vid en av noderna. – Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Meddelanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mot­tag­a­ren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för meddelandena från avsändare till mottagare. – Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internetanslutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det auto­ma­tiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 00‑talet började forskare och entusiaster experimentera med wi‑fi‑baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bredbandsanslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är (var) Firechat†. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), ibland förkortat MANET. – Läs också om fog computing. – Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;
  2. – om wi-fi: samverkande nätverk av routrar för hemmabruk. Säljs i paket om flera routrar. Routrarna kommunicerar med varandra för att ge täckning i hela bostaden. För användaren blir det som att vara ansluten till en enda router med lång räckvidd;
  3. – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var­andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;
  4. ”hönsnät” – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tredimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas på engelska också för wire­frame.

[cadcam] [mobilt] [nätverk] [3d] [ändrad 11 februari 2021]

wireframe

  1. – website wireframe – skiss av webbsida där plats för redaktionell text, annonser och bilder markeras med rutor;
  2. – ritning av tredimensionellt föremål med visad som ett rutmönster. Det ser ut som om ett osynligt föremål har slagits in i ett nät. – Kallas på engelska också för mesh, på svenska ofta hönsnät.

[cadcam] [webbpublicering] [ändrad 18 mars 2018]

Sutherland, Ivan

Ivan Sutherland, sedd från sidan, ritar figurer på en ålderdomlig bildskärm med en ljuspenna.
Ivan Sutherland (med den första paddan).

(1938) – en amerikansk uppfinnare som 1963 demonstrerade det första datorprogrammet med grafiskt an­vändar­gräns­snitt, Sketch­pad. Det var också början till CAD. – Med Sketch­pad kunde man rita geometriska figurer direkt på en bildskärm med en ljuspenna. Pro­grammet kunde rätta till figurerna så att sidor på kvadrater blev lika långa, och de räta vinklarna verkligen blev räta, även om användaren ritade slarvigt. Det var ett inter­aktivt pro­gram på en tid då datorprogram annars kördes som batch­körningar. Man kunde också kopiera och återanvända figurerna på ett sätt som före­grep objektorientering. – Sketchpad (som också kallades för Robot Draftsman) var Suther­lands doktorsavhandling (kan laddas ner som pdf-fil här). – Sutherland var inspirerad av Vannevar Bush† och inspirerade i sin tur Douglas Engel­bart†. – 1968 konstruerade Sutherland och hans student Bob Sproull (se Wikipedia) det första systemet för virtuell verklighet (fast det kallades inte så), se här. – Sutherland hade på 1970- och 1980‑talen egna före­tag som Sun† köpte 1990. De blev grunden för Suns forsknings­­labb. – Suther­­land belönades 1994 med EFF:s Pioneer Award (se länk), 1988 med Turing­priset (se länk) och 1998 med von Neumann-medaljen. – Alan Kay visar upp Sketch­­pad i en video här.

[grafiskt användargränssnitt] [it-historia] [ivan sutherland] [mjukvara] [personer] [ändrad 31 maj 2017]

fab lab

fabrication laboratory (även: fablab) – verk­stad där man till­verkar föremål direkt från digitala modeller. Ett fab lab använder ut­rust­ning som 3d‑skrivare, och kan till­verka många olika typer av föremål i enstaka exemplar eller små serier. Fab labs började som en satsning från MIT Media Lab, se fab.cba.mit.edu.

[innovation och produktion] [3d-skrivare] [ändrad 21 augusti 2020]