direktiv

i EU: bestämmelser som alla EU:s medlemsländer är skyldiga att införliva i lagstiftningen. Själva direktivet gäller inte som lag, men varje med­lems­land måste inom en viss tid anpassa sina lagar till direktivet. På engelska: directive. En förordning, på engelska regulation, gäller däremot som lag i alla medlemsländer i befintligt skick.

[eu] [juridiska lagar] [8 november 2017]

Europeiska dataskyddsstyrelsen

EU-organ som ska se till att Dataskyddsförordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen började verka när Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, och består av en representant för datatillsynsmyndigheten i varje medlemsland (i Sverige Datainspektionen) samt av Europeiska datatillsynsmannen. – På engelska: European data protection board, EDPB. (Europeiska dataskyddsstyrelsen ersätter Artikel 29-gruppen†.) – Se edpb.europa.eu.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

EU vs Disinfo

EU-satsning på att motarbeta kampanjer med felaktig och vilseledande information med Kreml-vänlig inriktning. EU vs Disinfo ger ut ett nyhetsbrev, Disinformation Review (länk), med tillrättalägganden av felaktig information. – Se euvsdisinfo.eu. (Språkligt: Observera att det heter desinfor­ma­tion på svenska men disinformation på engelska.)

[desinformation] [eu] [politik] [22 oktober 2017]

SelSus

EU-finansierat forskningsprojekt för att utveckla teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet har pågått 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[forskning] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]

NIS

NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i sam­hälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det full­ständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EU 2016/1148). – Ett förslag om hur NIS‑direktivet ska anpassas till svensk lagstiftning finns i den statliga utredningen In­for­ma­tions­säker­het för sam­hälls­vikt­iga och digitala tjänster (SOU 2017:36, länk). Den har ännu inte be­hand­lats i riksdagen (augusti 2017). Hela texten till NIS finns på denna länk.

[eu] [förkortningar på N] [it-säkerhet] [29 augusti 2017]

Smaranda Bara-fallet

utslag i EU-domstolen som säger att en myndighet inte får överlämna uppgifter om en person till en annan myndighet utan den berörda per­son­ens tillstånd. Utslaget väntas få konsekvenser för han­te­ringen av per­son­upp­gifter i EU‑länderna. – Domstolens utslag kom i oktober 2015 och gällde den rumänska medborgaren Smaranda Bara. Hon hade gått till domstol därför att rumänska skatteverket utan att fråga henne om lov hade överlämnat uppgifter om henne till den rumänska för­säk­rings­kassan, som sedan krävde henne på förfallna sjukförsäkringsavgifter. EU‑dom­stolens utslag var att över­läm­nan­det av personuppgifter inte var förenligt med EU‑rätten. – Se domstolens utslag.

[eu][personuppgifter] [rättsfall och skandaler] [6 april 2017]