Magic Lantern

en planerad teknik från FBI för avläsning av misstänkta brottslingars datakommunikation. – Magic Lantern blev känt hösten 2001 när tekniken var under utveckling. Enligt uppgifter som FBI då varken bekräftade eller förnekade är Magic Lantern ett program som registrerar knapptryckningar och som smusslas in i den misstänktes dator på ungefär samma sätt som ett datavirus. FBI har senare bekräftat att Magic Lantern existerar, men förnekar att det har tagits i bruk. – Avslöjandet av Magic Lantern gav upphov till en debatt om hur utvecklare av virusskydd skulle ställa sig till oönskade program som sprids av myndigheter med det föregivna syftet att avslöja brott. Skulle de programmera virusskydden att lämna sådana program i fred, eller skulle de låta virusskydden varna för dem och oskadliggöra dem som vilka skadeprogram som helst?  (Se Wikipedia.)

[skadeprogram] [övervakning] [ändrad 12 maj 2020]

cloud

  1. – se moln;
  2. The CLOUD ActClarifying lawful overseas use of data act – kontroversiell amerikansk lag om hur polis och underrättelsetjänst ska kunna få tillgång till personuppgifter som lagras i amerikanska företags molntjänster i andra länder. Lagen röstades igenom i USA:s kongress i mars 2018. Lagen har fått stöd av Apple, Facebook, Google, Microsoft och Verizon Media Group, som välkomnar att den klargör vad som ska gälla när myndigheter begär ut personuppgifter. Organisationer som Electronic frontier foundation (EFF) är däremot kritiska (se denna länk), och anser att lagen ger amerikanska myndigheter rätt att avläsa elektronisk kommunikation i hela världen. – Texten till lagförslaget finns på denna länk.

[avläsning] [lagar] [molnet] [ändrad 25 november 2019]

hemlig dataavläsning

(HDA)avläsning av allt som skrivs och visas på en dator. – Detta görs i hemlig­het med hjälp av en trojansk häst, ett program som har installerats i datorn utan användarens vetskap. Den trojanska hästen kan avläsa varje knapp­tryck­ning på datorn och även uppfånga de meddelanden som tas emot på datorn. Den uppfångade informationen vidarebefordras till den som har installerat den trojanska hästen genom datorns internet­an­slut­ning. Genom att man avläser knapptryckningar kringgår man skyddsmedel som kryptering. – An­vändning av hemlig dataavläsning har i Sverige tid­ig­are avvisats som polisiär spanings­metod, men det aktu­a­li­se­rades på nytt i november 2015 efter massmorden i Paris. – I november 2017 lade utredaren Petra Lundh fram delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89, se denna länk). Hon föreslår att hemlig dataavläsning ska tillåtas under fem år för att därefter ut­vär­de­ras. – Se också hemlig av­lyss­ning av elek­tron­isk kom­mu­ni­ka­tion och hem­lig över­vak­ning av elek­tron­isk kom­mu­ni­ka­tion.

[avläsning] [it-säkerhet] [juridik] [ändrad 20 november 2017]

Astoria

ett föreslaget extra säkert klient­program för Tor. (Tor är ett nätverk för ospårbar kommunikation på internet.) – Astoria är utformat för att göra det svårare för utomstående att spåra meddelanden genom övervakning av trafik­flödet i kombination med sannolikhetsbedömningar. Det styr meddelandenas väg genom Tor‑nätverket genom noder som bedöms vara mindre utsatta för övervakning. (Se också tidtagningsattack.) – Astoria beskrevs i maj 2015 i en artikel av forskare på Hebrew university i Israel och Stony Brook university i USA (länk). Något utförande av Astoria för nerladdning finns inte när detta skrivs (maj 2020), men källkoden finns för nerladdning på GitHub – se denna länk.

[avläsning] [dold identitet] [skyddad kommunikation] [ändrad 2 maj 2020]

Carnivore

från 2001 officiellt känt som DCS1000 – ett avvecklat system för avläsning av e‑post, ut­vecklat av amerikanska federala polisen FBI. – Carni­vore är en ”svart låda” som in­stalleras hos internet­operatörer. Det får bara ske efter domstols­beslut och under be­gränsad tid. Av­läsning av e‑post får bara gälla en namngiven miss­tänkt person. Carni­vore möttes med misstänksamhet, eftersom det var tänk­bart att FBI passade på att läsa all e‑post som passerade servern. – Namnet Carni­vore (köttätare) an­vändes fram till februari 2001, då FBI döpte om det till DCS1000, vilket enligt FBI inte hade någon sär­skild betydelse.  FBI använde, enligt egna upp­gifter, inte Carnivore under 2002 och 2003, och av­vecklade det helt 2004. I stället använder FBI pro­gram från fristående före­tag för av­läsning av e-post.

[avläsning] [inaktuellt] [ändrad 12 januari 2019]

Dropout Jeep

ett program som NSA påstås in­stallera i smyg på iPhone för att komma åt information. Dropout Jeep säga kunna komma åt all information på telefonen och vidarebefordra den till NSA. Programmet kan installeras över kabel eller trådlöst. Det avslöjades i slutet av 2013 av säkerhetsexperten Jacob Applebaum. Apple har förnekat all känne­dom om programmet. – Se artikel i Forbes med länk till ett an­förande av Applebaum på denna länk. Se också artikel i TechCrunch.

[avlyssning] [avläsning] [ändrad 16 oktober 2018]