Machine intelligence research institute

(MIRI) – tidigare The Singularity institute for artificial intelligence – amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för arti­ficiell intelligens samt anordnar kon­fe­renser och avancerade kurser. Insti­tutets konferens­verk­sam­het togs 2012 över av Singularity university, och då bytte institutet namn för att undvika samman­blandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singu­la­ri­teten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 18 augusti 2017]

Sunet

Swedish university computer network – de svenska universitetens och högskolornas datornät­verk. Sunet är både en institution och namnet på nätverket. – Den senaste versionen av Sunets nät­verk heter SunetC (länk). – Sunet leds av en styrelse som till­sätts av Vetenskapsrådet (länk). Driften sköts sedan 2007 främst av organisationen NUNOC, tidigare av Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Sunet ingår i det nordiska universitetsnätverket NORDUnet. – En ingående beskrivning av SunetC, författad av Jörgen Städje, finns på sajten Teknikaliteter. – Sunet finns på sunet.se.

[förkortningar på S] [nätverk] [universitet] [ändrad 6 maj 2021]

NORDUnet

ett nordiskt datornätverk som knyter samman de fem nordiska universitetsnät­verken. Alltså svenska Sunet samt danska Forsknings­nettet, finska Funet, isländska RHNet och norska Uninett. Nurdunet äger den gemensamma driftcentralen NUNOC. – Nordu­net är ett aktie­bolag med huvudkontor i Köpen­hamn. – Se nordu.net.

[nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]

Stanford

Stanford‑universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest ansedda universitet. Forskning och utveckling på Stanford var en av huvudfaktorerna bakom Silicon Valleys utveckling. Stanford lockade redan på 1930‑talet till sig amerikanska storföretag genom att erbjuda dem billig mark nära universitetet. Resultatet blev nära samarbete mellan universitetet och företagens forskningsavdelningar. – Se stanford.edu. – Förväxla inte Stanford med Stamford i Connecticut, en stad som, delvis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.

[universitet och forskningsinstitut] [ändrad 29 september 2020]

.edu

(education) – toppdomän för amerikanska universitet och hög­skolor. – Domänen .edu får an­vändas enbart av in­stitutioner med minst fyraårig post­gymnasial ut­bildning. De måste också vara god­kända av något av USA:s sex regionala hög­skole­förbund, vilket inne­bär att det i praktiken bara är amerikanska hög­skolor och universitet som kan få domäner under .edu. Detta gäller sedan 2001. Före 2001 var det några institutioner som registrerade .edu‑domäner, men som inte uppfyller kraven som sedan infördes, och de har kvar sina domäner. – Se net.educause.edu.

[toppdomäner] [universitet] [ändrad 5 juni 2018]

Palo Alto

Palo Altos stadsvapen med den höga tallen som staden är uppkallad efter.
Den höga tallen.

stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) Den räknas som centrum i Silicon Valley. – I Palo Alto finns Stanford‑universitetet, Palo Alto Research Center (PARC) och HP. – Palo Alto är spanska för höga trädet: det är en hög tall som har varit ett land­märke i århundraden, och som är avbildat på både stadens och på Stanforduniversitetets sigill.

[platser] [ändrad 14 november 2020]