Machine intelligence research institute

(MIRI) – tidigare The Singularity institute for artificial intelligence – amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för arti­ficiell intelligens samt anordnar kon­fe­renser och avancerade kurser. Insti­tutets konferens­verk­sam­het togs 2012 över av Singularity university, och då bytte institutet namn för att undvika samman­blandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singu­la­ri­teten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 18 augusti 2017]

NORDUnet

ett nordiskt datornätverk som knyter samman de fem nordiska universitetsnät­verken. Alltså svenska Sunet samt danska Forsknings­nettet, finska Funet, isländska RHNet och norska Uninett. Nurdunet äger den gemensamma driftcentralen NUNOC. – Nordu­net är ett aktie­bolag med huvudkontor i Köpen­hamn. – Se nordu.net.

[nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]

Sunet

Swedish university computer network – de svenska universitetens och högskolornas datornät­verk. Sunet är både en institution och namnet på nätverket. – Den senaste versionen av Sunets nät­verk heter OptoSunet (länk), och har ersatt Giga­Sunet. – Sunet leds av en styrelse som till­sätts av Vetenskaps­rådet (länk). Driften sköts sedan 2007 främst av organisationen NUNOC, tidigare av Kungliga tekniska hög­skolan i Stockholm. Sunet ingår i det nordiska universitets­nät­verket NORDUnet. – Sunet finns på sunet.se.

[förkortningar på S] [nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]

.edu

(education) – toppdomän för amerikanska universitet och hög­skolor. – Domänen .edu får an­vändas enbart av in­stitutioner med minst fyraårig post­gymnasial ut­bildning. De måste också vara god­kända av något av USA:s sex regionala hög­skole­förbund, vilket inne­bär att det i praktiken bara är amerikanska hög­skolor och universitet som kan få domäner under .edu. Detta gäller sedan 2001. Före 2001 var det några institutioner som registrerade .edu‑domäner, men som inte uppfyller kraven som sedan infördes, och de har kvar sina domäner. – Se net.educause.edu.

[toppdomäner] [universitet] [ändrad 5 juni 2018]

Palo Alto

Palo Altos stadsvapen med den höga tallen som staden är uppkallad efter.
Den höga tallen.

stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) Den räknas som centrum i Silicon Valley. – I Palo Alto finns Stanford‑universi­tetet, Palo Alto Research Center (PARC) och Hewlett-Packard. – Palo Alto är spanska för höga trädet: det är en hög tall som har varit ett land­märke i århundraden, och som är avbildat på både stadens och på Stanforduniversitetets sigill.

[platser] [ändrad 25 augusti 2017]

CERN

Organisation européenne pour la recherche nucléaire – den europeiska kärn­forsknings­organisationen i Genève. Det var där som Tim Berners-Lee upp­fann World Wide Web år 1990. – Se home.cern. – 2014 startade CERN den krypterade e‑post­tjänsten Proton­mail. – Förkortningen CERN står för Conseil européen pour la recherche nucléaire (Europeiska rådet för kärnforskning), organisationens ursprungliga namn.

[forskningsinstitut] [förkortningar på C] [webben] [ändrad 9 november 2017]

Silicon Valley

världens största koncentration av it‑företag. Finns i området mellan San Francisco och San Jose i Kalifornien: i stort sett identiskt med Santa Clara County. – Kärnan är staden Palo Alto söder om San Francisco. Andra städer i Silicon Valley är Cupertino, Los Altos, Los Gatos, Milpitas, Mountain View, San Jose, Santa Clara och Sunnyvale. (San Francisco räknas inte till Silicon Valley.) – Grunden till Silicon Valley lades 1938 när Hewlett‑Packard† grundades med uppbackning av Stanford‑universitetet. Stanford satsade under rektorn Frederick Terman (1900—1982) målmedvetet på samverkan mellan universi­tet och företag, och lät storföretag hyra mark billigt på ägorna. Stora försvarsbeställningar satte fart på verksam­heten. Intels etablering i området bidrog till att stärka inriktningen på it. En legendarisk idésmedja i Palo Alto är Palo Alto Research Center (PARC). – Namnet Silicon Valley myntades troligen 1971 av journalisten Don Hoefler (1923—1986, länk) i tidningen Electronic News. Benämningen Silicon Gulch (gulch = klyfta, ravin) har också förekommit. Området har växt med åren, och ibland kallas hela Bay Area (området runt San Francisco Bay) för Silicon Valley. – Se också uppsatsen ”The role of journalism in creating the metaphor of Silicon Valley” från 2007 av David Nordfors och Turo Uskali (länk). – Namnet Silicon Valley har bildat mönster för tillnamn för många andra platser med gott om it-företag, eller med ambitioner i den vägen, se denna lista. – Läs också om Route 128.

[för- och bihistoria] [platser] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 8 oktober 2019]