Samurai

ett avslutat EU-projekt för utveckling av ett avancerat system för övervakning med sam­verkande videokameror på allmän plats. (Se avvikelsedetektion.) Projektet pågick 20082011. Syftet var att information från många kameror i ett område skulle analyseras tillsammans för att ge en mer tillför­lit­lig bild av eventu­ella hot. Tekniken skulle, uppges det, användas på platser som är särskilt känsliga för sabotage och attentat. Projektet möttes av stor misstänksam­­het. – Samurai står för Suspicious and abnormal behaviour monitoring using a network of cameras & sensors for situation awareness enhance­ment. – Se denna webbplats. – Se också Indect. – Ska inte för­växlas med samuraj.

[avslutat] [förkortningar på S] [övervakning] [ändrad 10 november 2014]

Sunet

Swedish university computer network – de svenska universitetens och högskolornas datornät­verk. – Sunet är både en institution och namnet på nätverket, som grundades 1980. Den senaste versionen av Sunets nät­verk heter SunetC (länk). – Sunet leds av en styrelse som till­sätts av Vetenskapsrådet (länk). Driften sköts sedan 2007 främst av organisationen NUNOC, tidigare av Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Sunet ingår i det nordiska universitetsnätverket NORDUnet. – En ingående beskrivning av SunetC, författad av Jörgen Städje, finns på sajten Teknikaliteter. – Sunet finns på sunet.se.

[förkortningar på S] [nätverk] [universitet] [ändrad 6 maj 2021]

SPML

Services provisioning markup language – språk för beskrivning och hantering av in­formations­för­sörjning i företag och myndig­heter. SPML ska ge möj­lig­het att automatiskt ange vilka användare eller datorer som ska ha åt­komst till viss elektronisk information och att ändra och återkalla sådana rättig­heter. Detta ska kunna göras med ett enda SPML-med­delande, även om det gäller många informations­källor. SPML bygger på XML och lan­se­ra­des 2003. –SPML har utvecklats inom Oasis, läs mer här.

[förkortningar på S] [xml] [åtkomst] [ändrad 21 juni 2017]